Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/161/14 Rady Gminy Wizna

z dnia 11 lutego 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków oraz określenia warunków odpłatności w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zm), art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 (M.P. poz. 1024), uchwala się , co następuje:

§ 1. W przypadku, gdy dochód na osobę przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wydatki poniesione na zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania:

1) dzieciom do czasu podjęcia w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych podlegają zwrotowi zgodnie z następującymi zasadami:

a) odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 jeśli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

b)

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu pomocy w zakresie dożywiania wyrażona w %

do 150%

bezpłatnie

powyżej 150% do 200%

50%

Powyżej 200% do 250%

75%

Powyżej 250 %

100%

§ 2. Zwrot wydatków, o których mowa w § 1 następuje do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym udzielono pomocy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe