Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/165/14 Rady Gminy Wizna

z dnia 11 lutego 2014r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz. 1399 z późn. zm.), Rada Gminy Wizna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli:

1) za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemnika o pojemności:

a) 110 l - 12, 00 zł,

b) 120 l - 12,00 zł,

c) 240 l - 18,00 zł,

d) 400 l - 38,00 zł,

e) 660 l - 48,00 zł,

f) 1100 l - 60,00 zł/m3.

2) Za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 25,00 zł/m3

2. Określone stawki nie zawierają podatku VAT.

§ 2. Jeżeli odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny stosuje się bonifikatę 10% opłaty określonej w § 1 ust. 1 pkt. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/172/10 Rady Gminy Wizna z dnia 31 marca 2010 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2010 nr 75 poz. 1140)

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe