reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 30.177.2014 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 14 lutego 2014r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz.645 i poz.1318), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 i poz.509 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne.

§ 3. .Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Karpiuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30.177
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 14 lutego 2014 r.

Program osłonowy w zakresie dożywiania "pomoc gminy Dubicze Cerkiewne
w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

§ 1. 1. Program "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.

2. Program jest utworzony w związku z przystąpieniem przez gminę Dubicze Cerkiewne do realizacji ustanowionego Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania." na lata 2014-2020 (M. P. z 2013r., poz. 1024).

§ 2. 1. Celem programu jest:

1) ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

2) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

3) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

4) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

§ 3. 1. W ramach Programu udziela się wsparcia:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponad gimnazjalnej.

2. Wsparcia udziela się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, to odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje pisemnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych jako właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

3. Przyznanie pomocy, o której mowa w ust.2 nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

§ 4. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc o której mowa w §3 ust.2, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

§ 6. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne.

2. Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych.

3. Realizacja Programu następuje we współpracy z innymi gminami i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi oraz podmiotami niepublicznymi, do których uczęszczają dzieci i uczniowie z terenu Gminy Dubicze Cerkiewne.

§ 7. Program finansowany jest z dotacji z budżetu państwa udzielanej na podstawie art. 115 ustawy o pomocy społecznej oraz ze środków własnych gminy.

§ 8. Z realizacji programu sporządza się kwartalną i roczną informację, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. (M. P. z 2013r., poz. 1024), którą przekazuje się wojewodzie w terminie do końca drugiego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Proactive

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama