| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/171/14 Rady Gminy Białowieża

z dnia 19 lutego 2014r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe, zasiłki okresowe i dożywianie ze środków pomocy społecznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P., poz. 1024) Rada Gminy Białowieża uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe, zasiłki okresowe i dożywiania ze środków pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu części lub w całości kwoty zasiłków i wydatków na pomoc rzeczową.

§ 2. 1. Osobom i rodzinom, którym dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana pomoc pieniężna w formie zasiłku celowego, okresowego lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości świadczenia, z zastrzeżeniem ust.2 niniejszego paragrafu.

2. Osobom i rodzinom, którym dochód przekracza 100% i które mieszczą się w przedziale od 100% do 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej udzielając wsparcia w formie posiłku, lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, albo w formie zasiłku celowego - świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

3. Wysokość podlegającej zwrotowi części kwoty zasiłku okresowego, zasiłku celowego oraz części wydatków poniesionych na pomoc rzeczową jest uzależniona procentowo określonej wysokości posiadanego dochodu osoby lub rodziny, zgodnie z tabelą:

% dochodu osoby i rodziny wg kryterium ustalonego zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość zwrotu wydatków, określona w % osoby samotnie gospodarującej

Wysokość zwrotu wydatków, określone w % osoby w rodzinie

powyżej 100 do 150

30

20

powyżej 150do 200

80

60

powyżej 200

100

100

§ 3. 1. Zwrot kwot zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz wydatków poniesionych na pomoc rzeczową może nastąpić jednorazowo lub w ratach.

2. Pracownik socjalny pomocy społecznej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ustala sytuację osobistą, dochodową i majątkową osoby i rodziny ubiegającej się o świadczenia i wnioskuje jakim zakresie i jaka część wydatków podlega zwrotowi.

3. Obowiązek zwrotu kwot zasiłków okresowych, zasiłków celowych i wydatków poniesionych na pomoc rzeczowa ustala się każdorazowo w indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia.

4. Zwrotu kwoty zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz wydatków poniesionych na pomoc rzeczową dokonuje się w sposób wskazany w decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 3.

5. W przypadku nie zwrócenia wydatków w terminach ustalonych w decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 3, należności z tego tytułu podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białowieża.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Wołkowycki


Uzasadnienie

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy. Kryterium to od dnia 1 października 2012 r. stanowią kwoty: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - Dz. U. z 2012 r., poz. 823).

Ustanowiony rządowy program uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024) przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Należy podkreślić, że w przypadku funkcjonowania programu dożywiania w latach 2006-2013 obowiązywało także kryterium dochodowe w wys. 150 % kryterium, określonego w ustawie o pomocy społecznej, na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.), który to program był realizowany w latach 2006 - 2013, obecnie bez kontynuacji.

Jednakże zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodowe.

Zgodnie z ust. 4 przywołanego artykułu ustawy rada gminy określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

Zgodnie z wskazówkami MPiPS w zakresie realizacji uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024) warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy, do wysokości 150 % kryterium jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy, podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150 % do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych


[1]) Uchwała była poprzedzona uchwałą Nr XIV/81/08 Rady Gminy Białowieża z dnia z dnia 31marca 2008 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe. oraz uchwała Nr XIV/86/2012 z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zasad określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłków udzielonych w ramach programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania", które utraciły moc z dniem 31 grudnia 2013r

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PORTA KMI POLAND

jest liderem wśród producentów skrzydeł i ościeżnic drzwiowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »