Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/197/14 Rady Gminy Brańsk

z dnia 19 lutego 2014r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 182, zm. z 2011 r. Nr 81, poz. 440 oraz z 2013 r. poz. 509.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/147/13 Rady Gminy Brańsk z 21 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1411), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku § 7 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:

zadania organu właściwego Gminy Brańsk wynikajace z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne:

a) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyznawania i wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej";

2) do załącznika § 7 ust. 1 po pkt. 10 dodaje się pkt. 11 w brzmieniu:

wykonywanie innych zadań".

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe