Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/205/14 Rady Gminy Brańsk

z dnia 19 lutego 2014r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 , art.40 ust. 1i art.41 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 i 3 art. 6 j ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 21.), Rada Gminy Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 3 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:

a) 7,00 zł za miesiąc od każdej osoby w stosunku do pierwszych 4 osób zamieszkujących nieruchomość.

b) 6,00 zł za miesiąc w stosunku do piątej i szóstej osoby zamieszkującej nieruchomość.

c) 5,00 zł za miesiąc w stosunku do siódmej i kolejnych osób zamieszkujących nieruchomość.

2. Stawka opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych wynosi 15 za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVI/133/12 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz.804).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 kwietnia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe