Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/207/14 Rady Gminy Brańsk

z dnia 19 lutego 2014r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 21.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się terminy, częstotliwość i tryb uiszczania na rzecz Gminy Brańsk opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach z terenu administracyjnego Gminy Brańsk.

§ 2. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zamieszkałych nieruchomości uiszczają na rzecz Gminy Brańsk raz na kwartał, w terminach:

a) za I kwartał - do 15 marca danego roku;

b) za II kwartał - do 15 maja danego roku;

c) za III kwartał - do 15 września danego roku;

d) za IV kwartał - do 15 listopada danego roku.

2. W przypadku powstania lub zmiany obowiązku wnoszenia opłat w trakcie kwartału opłata powinna być wniesiona w wysokości proporcjonalnej do końca kwartału uwzględniającej cały miesiąc, w którym powstała lub uległ zmianie obowiązek.

§ 3. Opłatę o której mowa w § 2 uiszcza się bez wezwania, przelewem na rachunek bankowy Gminy Brańsk - BS Brańsk 81 806300010010010001010001, gotówką w kasie Urzędu Gminy Brańsk ul. Rynek 8, pokój nr 2 lub dla inkasenta wsi.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVI/134/12 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz.805, zmieniona Uchwałą Nr XVIII/163/13 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 maja 2013r.(Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013r., poz. 2469).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 kwietnia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe