Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/183/2014 Rady Gminy Puńsk

z dnia 27 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645 i 1318) i art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885, poz. 938), Rada Gminy Puńsk uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2014 rok w zakresie:

1. zwiększyć plan dochodów o kwotę 32.916,- zgodnie z tabelą Nr 1

2. zwiększyć plan wydatków o kwotę 32.916,- zgodnie z tabelą Nr 2

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok wynosi ogółem 28.158.145,-

w tym:

- dochody bieżące 14.533.139,-

- dochody majątkowe 13.625.006,-

2. plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok wynosi ogółem 26.564.945,-

w tym:

- wydatki bieżące 12.828.517,-

- wydatki majątkowe 13.736.428,-

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.593.200,- przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 234.000,- oraz planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.359.200,-

§ 4. Zadania inwestycyjne w 2014 roku- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Traci moc z §8 pkt 4 i 5 z Uchwały Nr XXVII/177/2013 Rady Gminy Puńsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Puńsk i umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Krakowski


Tabela Nr 1

Dochody zlecone:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

0,00

+7 416,00

7 416,00

85295

Pozostała działalność

0,00

+7416,00

7 416,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

+7 416,00

7 416,00

Razem:

0,00

+7 416,00

7 416,00

Dochody własne:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

+25 500,00

25 500,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

0,00

+25 500,00

25 500,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

+25 500,00

25 500,00

Razem:

0,00

+25 500,00

25 500,00

OGÓŁEM:

0,00

+32 916,00

32 916,00

1. Dochody bieżące 14.533.139,- w tym środki z UE art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 309.958,-

2. Dochody majątkowe 13.625.006,- w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 13.425.006,-

- dochody ze sprzedaży majątku 200.000,-

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -


Tabela Nr 2

Wydatki zlecone:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

0,00

+7 416,00

7 416,00

85295

Pozostała działalność

0

+7 416,00

7 416,00

3110

Świadczenia społeczne

0

+7 200,00

7 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

+66,00

66,00

4300

Zakup usług pozostałych

0

+100,00

100,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

0

+50,00

50,00

Razem:

0,00

+7 416,00

7 416,00

Wydatki własne:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

12 412,00

0,00

12 412,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

12 412,00

0,00

12 412,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 223,00

+286,00

3 509,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 189,00

-286,00

8 903,00

750

Administracja publiczna

50 000,00

0,00

50 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

50 000,00

0,00

50 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50 000,00

-5 000,00

45 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0

+5 000,00

5 000,00

801

Oświata i wychowanie

2 161 103,00

0,00

2 161 103,00

80101

Szkoły podstawowe

1 810 803,00

0,00

1 810 803,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 662 303,00

-3 915,00

1 658 388,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

148 500,00

+3 915,00

152 415,00

80104

Przedszkola

350 300,00

0,00

350 300,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

322 600,00

-479,00

322 121,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

27 700,00

+479,00

28 179,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

572 196,00

+25 500,00

597 696,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

180 000,00

+25 500,00

205 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

180 000,00

-4 500,00

175 500,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

+25 500,00

25 500,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

+4 500,00

4 500,00

90002

Gospodarka odpadami

149 226,00

0,00

149 226,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

149 226,00

-62 500,00

86 726,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0

+62 500,00

62 500,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

242 970,00

0,00

242 970,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

230 000,00

-1 104,00

228 896,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 970,00

+1 104,00

14 074,00

Razem:

2 795 711,00

+25 500,00

2 821 211,00

Ogółem::

2 795 711,00

+32 916,00

2 828 627,00

I. Wydatki bieżące 12.828.517,-

3. wydatki jednostek budżetowych w tym:

* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.203.936,-

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.125.454,-

* Dotacje na zadania bieżące 344.000,-

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.845.540,-

* Wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 306.303,-

* Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę -

* Wydatki na obsługę długu 200.000,-

II. Wydatki majątkowe 13.736.428,- w tym:

* na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 - 13.668.928,-

* zakup i objęcie akcji i udziałów -

* wniesienie prawa do spółek prawa handlowego -


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/183/2014
Rady Gminy Puńsk
z dnia 27 stycznia 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki
rok budżetowy 2014

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

600

60016

6057
6059

Projekt LT-PL/170 "Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół"

980 646,-

980 646,-

UG Puńsk

2.

720

72095

6067
6069

Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, część II administracja samorządowa

195 498,-

195 498,-

Urząd Marszałkowski

3.

600

60016

6057
6059

Przebudowa ul. Emilii Plater w Puńsku

420 000,-

420 000,-

UG Puńsk

4.

750

75023

6060

Ksero

5 000,-

5 000,-

UG Puńsk

5.

900

90002

6060

Ciągnik

62 500,-

62 500,-

UG Puńsk

6.

900

90001

6057
6059

Budowa elektrowni fotowoltanicznej

30 000,-

30 000,-

UG Puńsk

Ogółem

1 693 644,-

1 693 644,-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/183/2014
Rady Gminy Puńsk
z dnia 27 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/183/2014
Rady Gminy Puńsk
z dnia 27 stycznia 2014 r.

Część opisowa:

Plan dochodów zleconych zwiększono o kwotę 7.416,- decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku pismo FB.II.3111.2.2014 MA.

Dochody własne zwiększono o kwotę 25.500,- dotacją w ramach programu "Budowa elektrowni fotowoltanicznej- Puńsk 40 Kw" na potrzeby własne.

Wydatki zlecone w kwocie 7.416,- przeznacza się na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wydatki własne:

W gospodarce mieszkaniowej z wynagrodzeń przekazano brakującą kwotę 286,- na "13"

W urzędzie gminy zmniejszono wydatki na zakup materiałów w kwocie 5.000,- oraz zwiększono wydatki na zakup inwestycyjny kserokopiarki.

W szkole podstawowej Widugiery z wynagrodzeń przekazano brakującą kwotę 3.915,- na wypłatę "13"

W przedszkolu z wynagrodzeń przekazano kwotę 479,- brakującą na wypłatę "13"

W gospodarce ściekowej zmniejszono zakup usług o kwotę 4.500,- oraz zwiększono wydatki inwestycyjne na "Budowę elektrowni fotowoltanicznej w Puńsku 40 kw na potrzeby własne".

W gospodarce odpadami zmniejszono zakup materiałów w kwocie 62.500,- oraz zwiększono wydatek inwestycyjny na zakup ciągnika.

W oczyszczaniu wsi z wynagrodzeń przekazano kwotę 1.104,- na wypłatę "13".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe