Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/174/14 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz.645, poz.1318), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i poz.938)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 7.367.674 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 5.882.602 zł ,

- majątkowe w wysokości 1.485.072 zł , zgodnie z Załącznikiem nr 1 .

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 7.175.854 , z tego :

- bieżące w wysokości 5.506.466 zł ,

- majątkowe w wysokości 1.669.388 zł , zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 51.000 zł ,

2) celową w wysokości - 13.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. 1) Dochody budżetu w wysokości 441.820 zł, pochodzące z refundacji Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w 2013 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

2) Deficyt budżetu gminy w wysokości 250.000 zł ., planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.095.239 zł , oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.287.059zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 7. 1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000zł;

b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 715.450 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 19.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 18.800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 387.400 zł i wydatki w kwocie 387.400 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

4. Ustala się dochody w kwocie 96.000 zł i wydatki w kwocie 96.000 zł związane
z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie
z Załącznikiem nr 5

§ 10. 1. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 70.120 zł ; wydatki - 70.120 zł , zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 89.240,38 zł , do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Doktorce kwotę 12.439,92 zł,

2. sołectwa Końcowizna kwotę 6.862,40 zł,

3. sołectwa Kowale kwotę 8.088,87 zł,

4. sołectwa Lesznia kwotę 8.234,88 zł,

5. sołectwa Rynki kwotę 8.322,48 zł,

6. sołectwa Średzińskie kwotę 8.293,28 zł,

7. sołectwa Zawyki kwotę 14.980,47 zł,

8. sołectwa Zawyki Ferma kwotę 7.037,61 zł,

9. sołectwa Zimnochy kwotę 14.980,47 zł,

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000zł;

b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 715.450 zł.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

3. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu


Celina Chodorowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/174/14
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 30 stycznia 2014 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014R.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/174/14
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 30 stycznia 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 R.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/174/14
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 30 stycznia 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE 2014 R.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/174/14
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 30 stycznia 2014 r.

PPRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2014 R.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

1 095 239,00

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

903

715 450,00

2

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

379 789,00

Rozchody ogółem:

1 287 059,00

1

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

963

1 157 270,00

2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

129 789,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/174/14
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 R.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa zadania lub podmiot

Rodzaj dotacji

Kwota dotacji

600

60014

6300

Powiat Białostocki

celowa

300.000,-

921

92109

2480

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka w Surażu

Podmiotowa

163.000,-

921

92116

2480

Biblioteka

Podmiotowa

2.000,-

Ogółem

465.000,-

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa zadania lub podmiot

Rodzaj dotacji

Kwota dotacji

921

92120

2720

Zadanie w zakresie ochrony zabytków

Celowa

10.000,-

926

92605

2360

Zadanie w zakresie upowszechniania
i rozwijania kultury fizycznej w gminie

Celowa

20.000,-

Ogółem

30.000,-

Razem kwoty dotacji:

495.000 ,-


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/174/14
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 30 stycznia 2014 r.

PRZYCHODY I WYDATKI DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Stan środków obrotowych na początek roku

0,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

0,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

Dochody

70 120,00

801

Oświata i wychowanie

70 120,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

70 020,00

0830

Wpływy z usług

70 000,00

0920

Pozostałe odsetki

20,00

80101

Szkoły podstawowe

100,00

0690

Wpływy z różnych opłat

100,00

Wydatki

70 120,00

801

Oświata i wychowanie

70 120,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

70 020,00

4220

Zakup środków żywności

70 020,00

80101

Szkoły podstawowe

100,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

0,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

0,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe