Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/36/14 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 73a ust. 1 i 2 i art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), Zgromadzenie Związku Komunalnego Biebrza uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w wysokości 501.340zł, z tego :

- bieżące w wysokości 501.340zł,

- majątkowe w wysokości 0zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki w wysokości 501.340zł, z tego :

- bieżące w wysokości 355.840zł,

- majątkowe w wysokości 145.500zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 3.000zł,

§ 4. Plan wydatków inwestycyjnych w 2014 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Łączną kwotę przychodów w wysokości 0 zł, oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 0zł.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 200.000zł;

§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Biebrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000zł,

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Związku.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Biebrza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza


mgr inż. Jerzy Demiańczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/36/14
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 30 stycznia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK

RODZAJ: ZADANIA WŁASNE

w złotych

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan ogółem

1

2

3

4

5

bieżące

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

501 340,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

90002

Gospodarka odpadami

501 340,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

501 340,00

bieżące

razem:

501 340,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

Ogółem:

501 340,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/36/14
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 30 stycznia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki jednostekbudżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

758

Różne rozliczenia

3000

3000

3000

0

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

3000

3000

3000

0

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4810

Rezerwy

3000

3000

3000

0

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

498340

352840

352840

266276

86564

0

0

0

0

0

145500

30000

0

115500

90002

Gospodarka odpadami

498340

352840

352840

266276

86564

0

0

0

0

0

145500

30000

0

115500

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

195788

195788

195788

195788

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

16642

16642

16642

16642

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

38641

38641

38641

38641

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4120

Składki na Fundusz Pracy

5205

5205

5205

5205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10000

10000

10000

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15000

15000

15000

0

15000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

Zakup usług remontowych

1000

1000

1000

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4280

Zakup usług zdrowotnych

555

555

555

0

555

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

45000

45000

45000

0

45000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1000

1000

1000

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

3000

3000

3000

0

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1000

1000

1000

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1000

1000

1000

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

8500

8500

8500

0

8500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4410

Podróże służbowe krajowe

5000

5000

5000

0

5000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4430

Różne opłaty i składki

500

500

500

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3009

3009

3009

0

3009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2000

2000

2000

0

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

115500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115500

0

0

115500

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30000

30000

0

0

Wydatki razem:

501340

355840

355840

266276

89564

0

0

0

0

0

145500

30000

0

115500


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/36/14
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 30 stycznia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki

rok budżetowy 2014 (6+7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody własne

kredyty, pożyczki, obligacje

środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

dotacje

inne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

900

90002

Dokumentacja do przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii

30 000

30 000

0

0

0

Ogółem

30 000

30 000

0

0

0

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe