Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/175/2014 Rady Gminy Korycin

z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885 i 938) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/159/2013 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;

2. dochody budżetu gminy określone w § 1 uchwały wynoszą 11 365 128,00 zł z tego:

a) bieżące w wysokości 9 732 770,00 zł,

b) majątkowe w wysokości 1 632 358,00 zł,

3. dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;

4. wydatki budżetu gminy określone w § 2 uchwały wynoszą 11 063 536,00 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 9 618 300,00 zł,

b) majątkowe w wysokości 1 445 236,00 zł,

5. nadwyżka budżetu gminy określona w § 5 Uchwały XXVI/159/2013 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2014 rok wynosi 301 592,00 zł, i zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 301 592,00 zł.

6. załącznik Nr 3 do Uchwały XXVI/159/2013 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2014 rok - "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7. załącznik Nr 5 do Uchwały XXVI/159/2013 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2014 rok - "Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Korycin" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

8. § 8 ust 1 Uchwały Nr XXVI/159/2013 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2014 rok otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie 45 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych."

§ 2. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Korycin na 2014 rok stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/175/2014
Rady Gminy Korycin
z dnia 31 stycznia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/175/2014
Rady Gminy Korycin
z dnia 31 stycznia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/175/2014
Rady Gminy Korycin
z dnia 31 stycznia 2014 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/175/2014
Rady Gminy Korycin
z dnia 31 stycznia 2014 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/175/2014
Rady Gminy Korycin
z dnia 31 stycznia 2014 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r.

Zmiany w treści uchwały dotyczą:

I. Określenia zmian w planie dochodów. Zmiany te dotyczą:

1. W dziale 750 - "Administracja publiczna" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 50 000,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o zakwalifikowaniu do dofinansowania środkami pochodzącymi z budżetu unii europejskiej projektu "XIX Ogólnopolskie Dni Truskawki";

2. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 44 800,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o otrzymaniu dofinansowania środkami pochodzącymi z budżetu unii europejskiej do projektu przewidującego przeprowadzenie badań archeologicznych na grodzisku w Milewszczyźnie;

II. Określenia zmian w planie wydatków. Zmiany te dotyczą:

1. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 29 000 zł w związku z planowanymi wydatkami związanymi z zapłatą odszkodowań za działki i nieruchomości zajęte pod poszerzenie drogi w miejscowości Kumiała oraz kosztami podziału tych nieruchomości, a także dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 12 700 zł;

2. W dziale 750 - "Administracja publiczna" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 69 131,16 zł oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 34 131,16 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu wydatków związanych z organizacją "XIX Ogólnopolskich Dni Truskawki";

3. W dziale 851 - "Ochrona zdrowia" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 10 000,00 zł;

4. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 40 000,00 zł w związku z przeniesieniem limitu wydatków na wydatki związane z budową sieci monitoringu w Parku Plebańskim w Korycinie;

5. W dziale 921 - "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 96 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na badania archeologiczne na grodzisku w Milewszczyźnie (kwota 56 000,00 zł) oraz w związku z zabezpieczeniem środków na budowę sieci monitoringu w Parku Plebańskim w Korycinie (kwota 40 000 zł). W dziale tym dokonuje się także zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 500,00 zł w związku ze zmniejszeniem planowanej do udzielenia z budżetu Gminy Korycin dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca Maryi w Marianowie. (pierwotnie zaplanowano kwotę 12 500,00 zł jednakże proboszcz złożył wniosek o przyznanie dotacji w kwocie 10 000,00 zł)

III. Nadania nowego brzmienia załącznikowi nr 3 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r. Zmiany polegają na zmniejszeniu limitu dotyczącego modernizacji magazynu o kwotę 40 000,00 zł i przeznaczeniu go na wydatki związane z budową sieci monitoringu na terenie Parku Plebańskiego w Korycinie;

IV. Nadania nowego brzmienia załącznikowi nr 4 - Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Korycin. Zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 2 500,00 zł planowanej do udzielenia dotacji dla parafii w Marianowie zgodnie z wnioskiem księdza proboszcza.

Przewodniczący Rady


Józef Gliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe