Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 1/2014 Wójta Gminy Klukowo

z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938.) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XXIII/142/14 Rady Gminy Klukowo z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 11.163.137 zł w tym:

a) dochody majątkowe 93.329 zł

b) dochody bieżące 11.069.808 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.377.013 zł,

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 10.744.162 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 29.300 zł

b) wydatki bieżące 10.714.862 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.377.013 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 29.300 zł.

§ 5. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 6. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2014
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2014
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2014
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 31 stycznia 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1) W dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.708 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.2.2014.MA z dnia 7 stycznia 2014 r. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.

2) W dz. 852 rozdz. 85212 § 4010 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.885 zł, a zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 1.364 zł z przeznaczeniem na opłatę licencji za programy do obsługi świadczeń rodzinnych, § 4410 o kwotę 123 i § 4700 o kwotę 339 z przeznaczeniem na opłacenie kosztów podróży i szkolenie pracownika oraz § 4610 o kwotę 59 z przeznaczeniem na opłacenie kosztów postępowania egzekucyjnego.

3) W dz. 851 rozdz. 85195 § 4210 zmniejsza się wydatki w kwocie 900 zł, a zwiększa się § 4430 o kwotę 900 z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia budynków Ośrodków Zdrowia w Klukowie i Wyszonkach Kościelnych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe