Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 133/2014 Wójta Gminy Korycin

z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia do zmian w budżecie gminy stanowią załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - 11 367 600,00 zł.

1) bieżące - 9 735 242,00 zł

2) majątkowe - 1 632 358,00 zł.

2. wydatki - 11 066 008,00 zł.

1) bieżące - 9 620 772,00 zł

2) majątkowe - 1 445 236,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 133/2014
Wójta Gminy Korycin
z dnia 31 stycznia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 133/2014
Wójta Gminy Korycin
z dnia 31 stycznia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 133/2014
Wójta Gminy Korycin
z dnia 31 stycznia 2014 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r.

Zmiany w planie dochodów na 2014 rok przedstawione w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia zostały dokonane następująco:

- w dziale 852 - "Pomoc społeczna" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 472,00 zł w związku z otrzymaniem zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na 2014 rok przedstawione w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia zostały dokonane następująco:

- w dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 2 100,00 zł;

- w dziale 852 - "Pomoc społeczna" dokonuje się zmiany planu wydatków o kwotę 2 472,00 zł w związku z otrzymaniem zwiększenia planu dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.; w dziale tym dokonuje się także zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami o ogólną kwotę 1 100,00 zł;

- w dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami o ogólną kwotę 4 500,00 zł.

WÓJT


Mirosław Lech

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe