Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/440/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 24 lutego 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.[1])) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217), uchwala się co następuje:

§ 1. W statucie Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/291/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 350 z późn. zm.[2])), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

Zakład działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217), zwanej w dalszej części statutu "Ustawą",

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

5) innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

6) niniejszego statutu.";

2) w § 10:

a) w pkt 2 lit. a wykreśla się tiret osiemnasty w brzmieniu: "Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego ",

b) w pkt 2 lit. b po ostatnim tirecie dodaje się dwa kolejne tirety w brzmieniu:

Punkt Zaopatrzenia Ortopedycznego,

- Punkt Zaopatrzenia w Środki Pomocnicze".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Sejmiku


Jan Syczewski


[1]) Zmiana ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 645.

[2]) zmiany statutu zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r, poz. 2183 i poz. 3380

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe