Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/240/14 Rady Gminy Zawady

z dnia 7 lutego 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. , Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2014 rok w zakresie przychodów i rozchodów budżetu w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Paragraf 7 uchwały budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie700 000 zł;

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie318 551 zł;

- sfinansowanie rozchodów budżetu - w kwocie1 234 274 zł;

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zadanie pn.: "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawadach") - w kwocie1 365 347 zł.

§ 4. Paragraf 11 uchwały budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta Gminy do zaciagania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie700 000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie318 551 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie1 234 274 zł;

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zadanie pn.: "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawadach") - w kwocie1 365 347 zł;

e) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczaja poza rok budżetowy,

f) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

g) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

h) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

i) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

j) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

k) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem10 568 775 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie8 923 428 zł;

b) majątkowe w kwocie1 645 347 zł;

2) plan wydatków ogółem10 887 326 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie7 849 623 zł;

b) majątkowe w kwocie3 037 703 zł;

3) deficyt budżetu gminy w wysokości318 551 złzostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zawady


Zdzisław Kapica


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/240/14
Rady Gminy Zawady
z dnia 7 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe