Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/205/2014 Rady Gminy Filipów

z dnia 12 lutego 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/193/2013 Rady Gminy Filipów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok wprowadza się nastepujące zmiany:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 28.581 zł oraz zmniejszyć o kwotę 1 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 37.920 zł oraz zmniejszyć o kwotę 9.340 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w § 8 skreśla się ust. 2 i 3.

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2014 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 12.903.213 zł;

- bieżące - 12.084.045 zł,

- majątkowe - 819.168 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 15.609.950 zł;

- bieżące - 11.772.056 zł,

- majątkowe - 3.837.894 zł.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 2.706.737 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) wolnych środków w kwocie 2.484.869 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 221.868 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Ireneusz Wawrzyn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/205/2014
Rady Gminy Filipów
z dnia 12 lutego 2014 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 707 543,00

1,00

3 707 544,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

852 640,00

1,00

852 641,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

50 801,00

1,00

50 802,00

926

Kultura fizyczna

769 168,00

- 1,00

769 167,00

92601

Obiekty sportowe

769 168,00

- 1,00

769 167,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

769 168,00

- 1,00

769 167,00

Razem:

10 676 461,00

0,00

10 676 461,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

772,00

4 192,00

4 964,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0,00

4 192,00

4 192,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

4 192,00

4 192,00

852

Pomoc społeczna

2 143 000,00

24 388,00

2 167 388,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

0,00

14 500,00

14 500,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

14 500,00

14 500,00

85295

Pozostała działalność

0,00

9 888,00

9 888,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

9 888,00

9 888,00

Razem:

2 198 172,00

28 580,00

2 226 752,00

Na ogólne dochody w wysokości 12.903.213 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.084.046 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.062 zł,

- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 25.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 88.269 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 819.167 zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedażymajatku oraz prawa uzytkowania wieczystego - 50.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 769.167 zł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/205/2014
Rady Gminy Filipów
z dnia 12 lutego 2014 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

2 586 369,00

- 1 372,00

2 584 997,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2 577 869,00

- 1 372,00

2 576 497,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

- 7 645,00

7 355,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

78 000,00

6 273,00

84 273,00

630

Turystyka

0,00

1 200,00

1 200,00

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

0,00

1 200,00

1 200,00

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

0,00

1 200,00

1 200,00

801

Oświata i wychowanie

4 499 009,00

172,00

4 499 181,00

80195

Pozostała działalność

44 780,00

172,00

44 952,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

1 867,00

1 867,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

1 695,00

- 1 695,00

0,00

Razem:

13 383 198,00

0,00

13 383 198,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

772,00

4 192,00

4 964,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0,00

4 192,00

4 192,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

2 860,00

2 860,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 332,00

1 332,00

852

Pomoc społeczna

2 143 000,00

24 388,00

2 167 388,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

0,00

14 500,00

14 500,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

14 500,00

14 500,00

85295

Pozostała działalność

0,00

9 888,00

9 888,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

9 591,00

9 591,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

297,00

297,00

Razem:

2 198 172,00

28 580,00

2 226 752,00

Na ogólne wydatki w kwicie 15.609.950 złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.772.056 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 8.239.073 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.407.084 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.831.989 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 341.767 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.021.126 zł,

4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 100.090 zł.

5) wydatki na obsługę długu - 70.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.837.894 zł:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.160.000 zł.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/205/2014
Rady Gminy Filipów
z dnia 12 lutego 2014 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2014 ROKU

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Dział rozdział

Środki wynikające z planu wydatków w 2014 r.

w tym:

Środki do pozyskanania z WFOŚiGW

Środki własne budżetu

Środki z UE

Kredyty i pożyczki

1. Budowa oczyszczalni ścieków- płatność końcowa

Dz. 010 rozdz.01010

2 458 069,00

2 458 069,00

0,00

2. Projekt na modernizację stacji uzdatniania wody w Filipowie- płatność końcowa

Dz. 010 rozdz.01010

26 800,00

26 800,00

0,00

3. Zakup samochodu ciężarowego z beczką asenizacyjną

Dz. 010 rozdz.01010

78 000,00

78 000,00

442 000,00

4. Falownik na hydrofornie w Czarnem.

Dz. 010 rozdz.01010

6 273,00

6 273,00

5. Zakup agregatu prądotwórczego

Dz. 400 rozdz.40002

15 000,00

15 000,00

85 000,00

6. Projekt na przebudowę drogi gminnej przy ul. Polna w Filipowie z nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z budową chodników

Dz. 600 rozdz. 60016

8 000,00

8 000,00

0,00

7. Zakup koparko -ładowarki

Dz. 600 rozdz. 60016

45 000,00

45 000,00

255 000,00

8. Elektroniczne wdrażanie usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorzadowa

Dz.750 rozdz.75023

22 652,00

22 652,00

0,00

9. Zakup przyczepy wywrotki do ciągnika

Dz.750 rozdz.75095

5 100,00

5 100,00

28 900,00

10. Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego wokół budynku urzędu gminy w miejscowości Filipów.*

Dz. 926 rozdz. 92601

1 173 000,00

325 065,00

769 167,00

78 768,00

Ogółem środki na inwestycje w 2014 roku

3 837 894,00

2 846 859,00

769 167,00

221 868,00

810 900,00

* w tym 13.000 zł koszty niekwalifkowane projektu


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/205/2014
Rady Gminy Filipów
z dnia 12 lutego 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

Jednostki sektora finansów publicznych

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja

Podmiot dotowany

celowa

Podmiotowa

Klasyfikacja

Nazwa zadania/instytucji

Celowa

dział

rozdział

§

dział

rozdział

§

801

80195

2310

Urząd Miejski w Suwałkach

1 867,00

630

63003

2830

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna w Suwałkach

1 200,00

921

92109

2480

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

200 000,00

851

85154

2820

zorganizowanie zajęć terapełtycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Filipów

1 800,00

921

92116

2480

Gminna Biblioteka Publiczna

130 000,00

851

85154

2820

zorganizowanie obozu terapełtycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Filipów

2 400,00

852

85295

2820

dystrybucja żywności dla rodzin najuboższych z terenu Gminy Filipów

4 500,00

Razem

1 867,00

330 000,00

Razem

9 900,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/205/2014
Rady Gminy Filipów
z dnia 12 lutego 2014 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK.

Ad zał. Nr 1.Dokonane zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem dotacji przez:

- Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego oraz wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Suwałkach na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

Ad zał. Nr 2.Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- zabezpieczenia planu na zakup falownika do hydrofornii w Czarnem,

- zabezpeczenia planu na realizację projektu z zakresu promowania turystyki,

- udzielenia dotacji dla UM Suwałki na naukę religii ewangelickiej,

- przyznanych dotacji na zadania zlecone gminie ustawami.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe