Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/293/14 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 13 lutego 2014r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.: poz. 594, poz. 645, poz. 1318) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 902 496 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XXX/276/13 z dnia 31 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2014 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 28 971 632

a) dochody bieżące 23 750 408 zł

b) dochody majątkowe 5 221 224 zł

Plan wydatków ogółem 30 792 753

c) wydatki bieżące 20 566 980 zł

d) wydatki majątkowe 10 225 773 zł

Deficyt budżetu w wysokości 1 821 121 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: nadwyżki budżetowej z roku 2013 w wysokości 1 821 121 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/293/14
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 13 lutego 2014 r.

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych

Dział

Rozdział -nazwa

§

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

Plan dochodów po zmianach

Plan wydatków po zmianach

600

Transport i łączność

-

708 496

1 763 630

5 272 826

60014 - Drogi publiczne powiatowe

-

708 496

-

1 708 496

63000

-

708 496

-

1 708 496

700

Gospodarka mieszkaniowa

392 496

-

928 601

410 913

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

392 496

-

928 601

410 913

0750

22 496

-

167 496

-

0770

370 000

-

670 000

-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ….

460 000

-

14 706 544

-

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności …….

100 000

-

1 580 900

-

0320

50 000

-

939 500

-

0500

50 000

-

120 000

-

75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

360 000

-

2 769 000

-

0010

300 000

-

2 619 000

-

0020

60 000

-

150 000

-

758

Różne rozliczenia

50 000

-

4 699 190

228 055

75814 - Różne rozliczenia finansowe

50 000

-

50 000

108 055

0920

50 000

50 000

-

900

Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

-

65 000

150 100

1 144 000

90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

-

65 000

-

175 000

6210

-

65 000

-

65 000

926

Kultura fizyczna

-

129 000

220 000

2 464 000

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

-

129 000

-

364 000

2820

-

129 000

-

364 000

RAZEM

902 496

902 496

28 971 632

30 792 753

Objaśnienia do tabeli:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych na kwotę ogólną 902 496 zł.

Po dokonaniu analizy wykonania planu dochodów w roku 2013 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziałach: 70005, 75616, 75621 i 75814 zgodnie z kwotami wykazanymi w powyższej tabeli.

Dochody przeznacza się na wydatki w następujący sposób:

- 708 496 zł w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, z przeznaczeniem na zwiększenie planu pomocy finansowej (dotacji celowej) dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1440 B na odcinku Zabłudów - Topolany";

- 65 000 zł w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, z przeznaczeniem na zakup samochodu terenowego (dotacja celowa);

- 129 000 zł w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/293/14
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 13 lutego 2014 r.

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2014 rok

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2014 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie

371 000

967 000

-

1

Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu

235 000

-

-

2

Gminna Biblioteka w Michałowie

-

312 000

-

2

Dotacja celowa na zadanie polegające na rozbudowie infrastruktury turystycznej Gminy Michałowo

78 900

-

-

3

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie

65 000

-

110 000

3

Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych

129 000

4

Powiat Białostocki

8 300

-

-

5

Powiat Białostocki

1 708 496

-

-

RAZEM

2 152 796

1 279 000

110 000

RAZEM

442 900

-

-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe