Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 1/14 Burmistrza Nowogrodu

z dnia 20 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013r. poz. 594, ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami), oraz uchwały Nr XXVII/142/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 20 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogród na rok 2014, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuję zwiększenia bieżących dochodów budżetowych zadań zleconych o kwotę 9888 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Dokonuję zwiększenia bieżących wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 9888zł, oraz przeniesień między paragrafami bieżących wydatków budżetowych zadań własnych na kwotę 8000zł- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

a) dochody ogółem

12 187 432

w tym:

dochody

bieżące

11461040

majątkowe

726392

b) wydatki ogółem

11 673 997

w tym:

wydatki

bieżące

10400638

majątkowe

1264359

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


inż. Józef Piątek


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/14
Burmistrza Nowogrodu
z dnia 20 stycznia 2014 r.

Zmiany w dochodach budżetowych 2014r.

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

852

Pomoc społeczna

1 255 000,00

0,00

9 888,00

1 264 888,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostała działalność

0,00

0,00

9 888,00

9 888,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

0,00

9 888,00

9 888,00

bieżące

razem:

1 316 497,00

0,00

9 888,00

1 326 385,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

1 316 497,00

0,00

9 888,00

1 326 385,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Burmistrz


inż. Józef Piątek


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/14
Burmistrza Nowogrodu
z dnia 20 stycznia 2014 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych na 2014r.

Rodzaj zadania:Zlecone

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

852

Pomoc społeczna

przed zmianą

1255000

1255000

65550

55812

9738

0

1189450

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

9888

9888

0

0

0

0

9888

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

1264888

1264888

65550

55812

9738

0

1199338

0

0

0

0

0

0

0

85295

Pozostała działalność

przed zmianą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

9888

9888

0

0

0

0

9888

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

9888

9888

0

0

0

0

9888

0

0

0

0

0

0

0

3110

Świadczenia społeczne

przed zmianą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

9888

9888

0

0

0

0

9888

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

9888

9888

0

0

0

0

9888

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki razem:

przed zmianą

1316497

1316497

127047

117309

9738

0

1189450

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

9888

9888

0

0

0

0

9888

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

1326385

1326385

127047

117309

9738

0

1199338

0

0

0

0

0

0

0

Burmistrz


inż. Józef Piątek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe