Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 372/14 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 12 lutego 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938/ oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr 181/XXX/13 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2014 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na przeniesieniu wydatków w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami na kwotę 4.316,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 22.942.14600 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 19.634.235,00 zł

2) dochody majątkowe kwota 3.307.911,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.956.219,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 15.772.434,00 zł

2) wydatki majątkowe kwota 6.183.785,00 zł.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 372/14
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 12 lutego 2014 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 582 426,00

0,00

2 582 426,00

85295

Pozostała działalność

19 776,00

0,00

19 776,00

3110

Świadczenia społeczne

19 776,00

- 576,00

19 200,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

576,00

576,00

Razem:

2 655 539,00

0,00

2 655 539,00

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

750

Administracja publiczna

2 484 596,00

0,00

2 484 596,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 914 881,00

0,00

1 914 881,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 700,00

1 100,00

3 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

51 000,00

- 1 100,00

49 900,00

852

Pomoc społeczna

1 267 085,00

0,00

1 267 085,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

381 210,00

0,00

381 210,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 640,00

- 2 640,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

7 000,00

2 640,00

9 640,00

Razem:

19 292 304,00

0,00

19 292 304,00

WYDATKI OGÓŁEM

21 956 219,00

tym:

wydatki bieżące

15 772 434,00

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

11 458 263,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 754 715,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 703 548,00

2) Dotacje na zadania bieżące

182 123,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 496 400,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

185 648,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0

6) Obsługa długu

450 000,00

wydatki majątkowe

6 183 785,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

6 183 785,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 041 185,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/14
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 12 lutego 2014 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Po przeprowadzonej weryfikacji stopnia zaangażowania planu wydatków budżetu, uwzględniając zgłoszone potrzeby jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 4.316,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe