Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 8/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

z dnia 12 marca 2014r.

w sprawie rezerwatu przyrody "Jesionowe Góry"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.[1])) zarządza się co następuje:

§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą "Jesionowe Góry", zwany dalej rezerwatem, obejmuje obszar gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Czarna Białostocka oraz gruntów innej własności o łącznej powierzchni 375,50 ha, położony na terenie gminy Czarna Białostocka, w powiecie białostockim, w województwie podlaskim.

§ 2. 1. Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych geograficznych punktów załamań granic obszaru w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "1992" określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Graficzny przebieg granic rezerwatu przedstawia mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej z licznymi cennymi zbiorowiskami leśnymi, zachowanymi przeważnie w stanie naturalnym.

§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako leśny (L). Typ rezerwatu ze względu na dominujący przedmiot ochrony określa się jako fitocenotyczny (PFi), podtyp - zbiorowisk leśnych (zl). Typ rezerwatu ze względu na główny typ ekosystemu określa się jako leśny i borowy (EL), podtyp - lasów mieszanych nizinnych (lmn).

§ 5. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego[2]).


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 12 marca 2014 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 12 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


[1]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842.

[2]) niniejsze zarządzenie było poprzedzone Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 19 lutego 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M. P. Nr 7, poz. 55, z 1989 r. Nr 17, poz. 119 oraz z 1992 r. Nr 6, poz. 39).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe