Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 9/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

z dnia 12 marca 2014r.

w sprawie rezerwatu przyrody "Krasne"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.[1])) zarządza się co następuje:

§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą "Krasne", zwany dalej rezerwatem, obejmuje obszar gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Supraśl o łącznej powierzchni 85,23 ha, położony na terenie gminy Supraśl, w powiecie białostockim, w województwie podlaskim.

§ 2. 1. Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych geograficznych punktów załamań granic obszaru w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "1992" określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Graficzny przebieg granic rezerwatu przedstawia mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie cennego fragmentu Puszczy Knyszyńskiej, obejmującego dobrze wykształcone zbiorowiska leśne, głównie z grupy borów i borów mieszanych.

§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako leśny (L). Typ rezerwatu ze względu na dominujący przedmiot ochrony określa się jako fitocenotyczny (PFi), podtyp - zbiorowisk leśnych (zl). Typ rezerwatu ze względu na główny typ ekosystemu określa się jako leśny i borowy (EL), podtyp - borów mieszanych nizinnych (bmn).

§ 5. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego[2]).


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 12 marca 2014 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 12 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


[1]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842.

[2]) niniejsze zarządzenie było poprzedzone Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M. P. Nr 31, poz. 248).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe