Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/248/2014 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli Zespołu Szkół w Krasnopolu prowadzonego przez Gminę Krasnopol

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r., Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158. poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011r. Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz.1206, z 2012r. poz. 908 i 1544 , z 2013 r. poz. 675 i 1421) , oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645,1318) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa rodzaje świadczeń na pomoc zdrowotną zwanych dalej "świadczeniami pomocy zdrowotnej" oraz warunki i sposoby ich przyznawania dla nauczycieli Zespołu Szkół prowadzonego przez Gminę Krasnopol, korzystających z opieki zdrowotnej.

2. Środki finansowe przeznaczone na świadczenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli wyodrębnia się corocznie w budżecie Gminy Krasnopol.

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa o:

1) nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli wymienionych w art. 1 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,

2) emerytowanych nauczycielach lub nauczycielach na rencie - należy przez to rozumieć nauczycieli, którzy przed przejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni w szkołach lub w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Krasnopol,

3) członka rodziny - należy przez to rozumieć nauczyciela, emerytowanego nauczyciela, nauczyciela na rencie, jego małżonka lub dziecko zamieszkujących wspólnie.

§ 3. Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń pomocy zdrowotnej są nauczyciele zatrudnieni w wymiarze, co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć oraz emerytowani nauczyciele lub nauczyciele na rencie, którzy:

1) leczą się z powodu przewlekłej lub ciężkiej choroby i ponoszą stałe koszty związane z chorobą, np; schorzenia nowotworowe, cukrzyca ,choroby krążenia, alergia itp.

2) długotrwale leczą się szpitalnie w połączeniu z koniecznością dalszego leczenia w domu,

3) długotrwale leczą się u lekarza specjalisty,

4) ponoszą koszty zakupu protez, sprzętu rehabilitacyjnego, niezbędnej aparatury medycznej.

§ 4. Świadczenia pomocy zdrowotnej przyznawane są w formie pieniężnej.

§ 5. Środkami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dysponuje i przyznaje Wójt Gminy.

§ 6. 1. Świadczenie pomocy zdrowotnej przyznaje się na wniosek (wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały), składany do Wójta Gminy przez:

1) nauczycieli,

2) emerytowanych nauczycieli,

3) nauczycieli na rencie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wnioskodawcy,

2) nazwę szkoły,

3) uzasadnienie wniosku,

4) oświadczenie o wysokości średniego dochodu brutto na członka rodziny z okresu 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do uchwały),

5) datę i podpis wnioskodawcy.

3. Do wniosku dołączyć należy:

1) Zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające leczenie związane z przewlekłą lub ciężką chorobą,

2) zaświadczenie leczenia specjalistycznego, szpitalnego lub sanatoryjnego,

3) zaświadczenie o stosowaniu protezy, sprzętu rehabilitacyjnego lub aparatury medycznej,

4) faktury lub rachunki potwierdzające wydatki związane z leczeniem lub zakupem, o których mowa w § 3.

4. Wnioski, które nie zawierają dokumentów określonych w § 6 ust. 3 nie będą rozpatrywane.

5. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej składa się w Zespole Szkół w Krasnopolu w terminie do 15 listopada danego roku.

6. Dyrektor Zespołu Szkół w Krasnopolu niezwłocznie przekazuje wnioski Wójtowi Gminy.

§ 7. Wysokość udzielonego świadczenia pomocy zdrowotnej uzależniona jest od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny nauczyciela ,wysokością wydatków związanych z leczeniem i nie może przekroczyć wysokości udokumentowanych wydatków poniesionych przez nauczyciela na świadczenia zdrowotne określone w § 3.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXXII/185/10 Rady Gminy Krasnopol z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Krasnopol.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Malinowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXII/248/2014

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 28 lutego 2014 r.

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej

……………………………………………………………………………...........................………

Nauczyciel/imię i nazwisko/

……………………………………………………………………………...........................……… Adres zamieszkania, telefon

……………………………………………………………………………...........................……… Czynny lub przebywający na emeryturze lub rencie

……………………………………………………………………………...........................………

Miejsce pracy/ podstawowe/ dla emerytów byłe miejsce pracy

Zwracam się z prośbą o przyznanie pomocy zdrowotnej z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli.

Uzasadnienie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................………W załączeniu do wniosku przedkładam:

-aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia nauczyciela wystawione przez lekarza specjalistę
(data wystawienia nie wcześniej jak miesiąc przed złożeniem wniosku),

- dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia związane z chorobą (na rok w którym składany jest wniosek/

- oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny

-inne-………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………...........................……Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych we wniosku w związku z przebiegiem prac związanych z przyznawaniem zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997. (Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z póz. zm.).

Miejscowość i data Podpis wnioskodawcy

…………………..............…… …………………................................


Załącznik Nr 2 do Uchwały XXXII/248/2014

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 28 lutego 2014 r.

O Ś W I A D C Z E N I E O D O C H O D A C H

Nazwisko i imię wnioskodawcy………………………………… …………..

Adres zamieszkana……………………………………………………………

Dochody członków rodziny ;

L.p.

Nazwisko i imię

Stopień pokrewieństwa

Miejsce pracy /nauki

Wysokość

dochodu

brutto

1

2

3

4

5

6

Łączny dochód rodziny brutto z ostatnich trzech miesięcy

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku

Średni dochód na osobę w rodzinie (łączny dochód z ostatnich trzech miesięcy podzielić przez ilość osób w rodzinie faktycznie zamieszkałych w miesiącu składania wniosku)

Oświadczam , ze powyższe dane są zgodne z prawdą i ze jestem świadoma/y/ odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 Kodeksu karnego za zeznania nieprawdy lub zatajenie prawdy.

Miejscowość i data Podpis wnioskodawcy

……………………………. ………………………………

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe