Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/179/14 Rady Gminy Wiżajny

z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art 40. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645; poz. 1318), oraz art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593) Rada Gminy Wiżajny uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć osobiście
do Urzędu Gminy Wiżajny, ul. Rynek 1, 16 - 407 Wiżajny, listownie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Obowiązek złożenia deklaracji następuje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych zawartych w deklaracji.

§ 3. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Sposób przesyłania: dokumenty w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Wiżajny udostępnianej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

3. Rodzaje podpisu elektronicznego: dokument musi być opatrzony ważnym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP, będącym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzającym tożsamość obywatela w systemie ePUAP.

4. Akceptowalne formaty: DOC, RTF, ODT, XLS, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF.

5. Układ informacji i powiązań złożonych deklaracji: jak w załączniku do uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/113/13 Rady Gminy Wiżajny z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1161).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiżajny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Wałejko


Załącznik do uchwały Nr XXXII/179/14

Rady Gminy Wiżajny

z dnia 28 lutego 2014 r.

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, wypełniać komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm. )

Zobowiązany do złożenia deklaracji:

Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, na których zamieszkują, nie zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości częściowo zamieszkałych na terenie gminy Wiżajny (Deklarację może złożyć także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub osoba faktycznie władająca daną nieruchomością)

Termin składania deklaracji:

Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji

Miejsce składania deklaracji:

Osobiście w Urzędzie Gminy Wiżajny ul. Rynek 1, 16 - 407 Wiżajny, listownie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Nazwa i adres organu, do którego jest składana deklaracja.

WÓJT GMINY WIŻAJNY, ul. Rynek 1, 16 - 407 Wiżajny

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć stawiając znak "X" w odpowiednim polu)

złożenie pierwszej deklaracji

zmiana deklaracji (przyczyny zmiany):

…..................................

Ustanie obowiązku uiszczania opłat (data)….......................................................................

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć jedno pole znakiem "X")

właściciel nieruchomości

osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca

zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali i został ustanowiony zarząd nieruchomością wspólną)

użytkownik wieczysty nieruchomości

współwłaściciel nieruchomości

inny

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (wypełnienie rubryki D.4 nie jest obowiązkowe)

D.1. NAZWISKO

D.2. IMIĘ

D.3. PESEL

D.4. NUMER TELEFONU

D.5. PEŁNA NAZWA FIRMY (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA

E. 1. GMINA

E.2. MIEJSCOWOŚĆ

E.3. ULICA

E.4. NR DOMU/ LOKALU

E.5. KOD POCZTOWY

E.6. POCZTA

F. ADRES KORESPONDENCYJNY (w przypadku gdy jest inny niż adres podany w punkcie E)

F. 1. GMINA

F.2. MIEJSCOWOŚĆ

F.3. ULICA

F.4. NR DOMU/ LOKALU

F.5. KOD POCZTOWY

F.6. POCZTA

G. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

zamieszkała - należy wypełnić część I deklaracji

niezamieszkała1) - należy wypełnić część J deklaracji

częściowo zamieszkała2)- należy wypełnić część K deklaracji

G.1. Rodzaj zabudowy dla nieruchomości zamieszkałej lub w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej (zaznaczyć właściwy kwadrat)

jednorodzinna

wielorodzinna

H. OŚWIADCZENIE WŁADAJĄCEGO NIERUCHOMOŚCIĄ:

H.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E deklaracji odpady komunalne będą gromadzone w sposób selektywny, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiżajny 3)

tak

nie

H.2.Deklaruję, że na nieruchomości wskazanej w części E deklaracji prowadzić będę kompostownik

tak

nie

H.3. Deklaruję, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E zamieszkuje następująca ilość osób (właściwe zaznaczyć)

jedna

dwie

trzy

cztery

pięć

sześć

więcej........... (ile)

I. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy)

I.1. Odpady komunalne będą wytwarzane w miesiącach:

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

cały rok

Ilość osób w gospodarstwie domowym

Miesięczna stawka opłaty

Deklaruję do zapłaty za miesiąc

Odpady zbierane selektywnie

Odpady zbierane nieselektywnie

A.

B.

C.

D.

1 osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby

5 osób

6 osób

więcej ...... (ile?)

I.2. WYSOKOŚĆ OPŁATY 4)

.....................................................zł

J. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (od właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy)

J.1. Odpady komunalne będą wytwarzane w miesiącach:

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

cały rok

Rodzaj pojemnika

Liczba pojemników na odpady zmieszane (szt.)

Stawka opłaty za pojemnik (zł/szt.)

Wysokość opłaty za miesiąc

Odpady zbierane selektywnie

Odpady zbierane nieselektywnie

60 l

110-120l

240 l

400 l

660 l

1100 l

7 m3

J.2. WYSOKOŚĆ OPŁATY 5) (liczba pojemników x stawka za pojemnik)

............................................. zł

K. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (od właścicieli nieruchomości, na której częściowo zamieszkują mieszkańcy)

K.1. Wysokość opłaty 6) (suma opłat z pozycji I.2 i J.2.)

................................................................................... zł

L. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

....................................................... .....................................................................................

data czytelny podpis składającego deklarację

M. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.1015 z późn. zm.).

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Wiżajny o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Wiżajny w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 2 i 3, lub w razie uzasadnionych wątpliwości, co do złożonych w deklaracji informacji, Wójt Gminy określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki (w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze).

5. W przypadku posiadania przez właściciela więcej niż jednej nieruchomości, należy złożyć odrębne deklaracje dla każdej z tych nieruchomości.

6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczoną na podstawie niniejszej deklaracji należy wpłacać do 10 dnia po upływie każdego miesiąca, za który opłata dotyczy.

7. Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat są określone w odrębnej uchwale Rady Gminy Wiżajny oraz na stronie internetowej www.wizajny.pl

8. Wraz z uchwaleniem przez Radę Gminy Wiżajny nowej uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji, ustalającej wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie takiej uchwały.

9. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy , wzorów, kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Z 2011 r. Nr 206, poz. 1216). Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

OBJAŚNIENIA

1. Dotyczy nieruchomości, która jest niezamieszkiwana przez mieszkańców, ale na jej terenie powstają odpady komunalne.

2. Dotyczy nieruchomości, która w części jest zamieszkiwana przez mieszkańców oraz w części jest niezamieszkała (np. część nieruchomości jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, itp.)

3. Opis selektywnego i nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych znajduje się w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiżajny.

4. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej ustala się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wiżajny w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

5. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałej wylicza się mnożąc liczbę pojemników przez stawkę opłaty za dany pojemnik.

6. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości częściowo zamieszkałej składa się z dwóch części. Pierwszą część stanowi kwota wyliczona za osoby zamieszkałe na danej nieruchomości (liczba osób zamieszkałych pomnożona przez stawkę opłaty uchwaloną na jednego mieszkańca uzależnioną od sposobu gromadzenia odpadów (tj. selektywnie/nieselektywnie). Drugą część miesięcznej opłaty stanowi iloczyn liczby pojemników przez stawkę opłaty za dany pojemnik.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe