| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/203/2014 Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 12 marca 2014r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminę Nurzec-Stacja „Pomoc Gminy Nurzec-Stacja w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) i art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, 509) uchwala się co, następuje:

§ 1. Ustanawia się program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy Nurzec-Stacja w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nurzec-Stacja.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady


Zenon Podbielski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/203/2014
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 12 marca 2014 r.

Program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nurzec-Stacja
"Pomoc Nurzec-Stacja w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020

§ 1. 1. Program "Pomoc Gminy Nurzec-Stacja w zakresie dożywiania" jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.

2. Program jest utworzony w związku z przystąpieniem przez Gminę Nurzec-Stacja do realizacji ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

§ 2. Celem programu jest:

1. ograniczenie zjawiska niedożywienia wśród dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji;

2. poprawa poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

3. poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

4. kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

§ 3. 1. W ramach Programu udziela się wsparcia:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

2. Wsparcia udziela się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, to odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje pisemnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurzec-Stacja , jako właściwy ze względu na miejsce zamieszania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

3. Przyznanie pomocy o której mowa w ust. 2 nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania posiłku, oraz ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

§ 4. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc, o której mowa w § 3 ust. 2 nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Nurzec-Stacja w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

§ 5. W przypadku, gdy ilość zgłoszeń dokonanych na podstawie § 3 ust. 2 przekracza procent, o którym mowa w § 4, o przyznaniu pomocy decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 6. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Nurzec-Stacja

2. Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurcu-Stacji.

3. Realizacja Programu następuje we współpracy z innymi gminami i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi oraz podmiotami niepublicznymi, do których uczęszczają dzieci i uczniowie z terenu gminy Nurzec-Stacja.

§ 7. Program finansowany jest z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych gminy.

§ 8. Z realizacji Programu sporządza się kwartalną i roczną informację, będącą elementem składowym monitoringu wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »