Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 213.2014 Wójta Gminy Szudziałowo

z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885, 938, 1646), w związku z § 11 ust. 3 Uchwały Nr XXV.157.2013 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok - zarządza się, co następuje:

§ 1. 1 . Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę - 43.730 zł

2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę - 43.730 zł

3. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z załącznikiem oraz uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 9.816.125,65

- z tego: bieżące 9.010.187,65 zł, majątkowe 805.938 zł

2) Plan wydatków ogółem - 8.547.612,65 zł

- z tego: bieżące 8.245.916,65 zł, majątkowe 301.696 zł

2. Dochody budżetu w wysokości 523.513 zł pochodzące z refundacji UE przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w 2013 roku.

3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 745.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT


Mariusz Czaban


Załącznik do Zarządzenia Nr 213.2014
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 28 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Wydatki


Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Szudziałowa w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.

WYDATKI

Zmiany planu wydatków w ramach poszczególnych działów dokonano zgodnie z uprawnieniami Wójta wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, a zostały one podyktowane koniecznością dokonania przesunięć wynikających z analizy zrealizowanych wydatków budżetu, a w tym:

1) Przesunięcia w ramach Dz. 801 Oświata i wychowanie i Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano na wniosek dyrektorów szkół, w Babikach i Szudziałowie.

2) Przesunięcia w ramach Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano na wniosek dyrektora ZGK.

3) Pozostałe przesunięcia w Dz. 010, 710, 750, 851, 852 podyktowane zostały bieżącą analizą wydatków w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe