Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 201/XXXII/14 Rady Gminy Grajewo

z dnia 4 marca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318/ oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na:

1) zwiększeniu dochodów o kwotę 363.954,00 zł

2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 7.671,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

1) zwiększeniu wydatków o kwotę 356.283,00 zł

2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału i działu na kwotę 45.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 23.331.047,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 20.000.936,00 zł

2) dochody majątkowe kwota 3.330.111,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 22.345.120,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 16.115.835,00 zł

2) wydatki majątkowe kwota 6.229.285,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 985.927,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 971.901,00 zł oraz spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 14.026,00 zł.

§ 6. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 5.

§ 7. Traci moc § 4 i załącznik Nr 3 i 4 Uchwały Nr 192/XXXI/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 201/XXXII/14
Rady Gminy Grajewo
z dnia 4 marca 2014 r.

DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

446 350,00

22 200,00

468 550,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

446 350,00

22 200,00

468 550,00

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

10 000,00

22 200,00

32 200,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4 512 567,00

1 000,00

4 513 567,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

515 650,00

1 000,00

516 650,00

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

1 000,00

1 000,00

758

Różne rozliczenia

7 541 220,00

- 7 671,00

7 533 549,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

4 401 623,00

- 7 671,00

4 393 952,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4 401 623,00

- 7 671,00

4 393 952,00

801

Oświata i wychowanie

263 665,00

340 754,00

604 419,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

96 876,00

340 754,00

437 630,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

289 641,00

289 641,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

51 113,00

51 113,00

852

Pomoc społeczna

588 610,00

0,00

588 610,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 010,00

0,00

5 010,00

0690

Wpływy z różnych opłat

10,00

0,00

10,00

Razem:

20 316 807,00

356 283,00

20 673 090,00

DOCHODY OGÓŁEM

23 331 047,00

dochody bieżące

20 000 936,00

w tym:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 528 797,00

dochody majątkowe

3 330 111,00

w tym:

w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

3 197 911,00

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

100 000,00

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

32 200,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 201/XXXII/14
Rady Gminy Grajewo
z dnia 4 marca 2014 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

600

Transport i łączność

1 138 100,00

15 529,00

1 153 629,00

60016

Drogi publiczne gminne

150 600,00

15 529,00

166 129,00

4270

Zakup usług remontowych

30 000,00

15 529,00

45 529,00

750

Administracja publiczna

2 484 596,00

0,00

2 484 596,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 914 881,00

0,00

1 914 881,00

4430

Różne opłaty i składki

76 000,00

- 45 500,00

30 500,00

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

0,00

45 500,00

45 500,00

801

Oświata i wychowanie

5 713 181,00

340 754,00

6 053 935,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

323 164,00

340 754,00

663 918,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

229 474,00

229 474,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

40 494,00

40 494,00

4277

Zakup usług remontowych

0,00

17 710,00

17 710,00

4279

Zakup usług remontowych

0,00

3 125,00

3 125,00

4307

Zakup usług pozostałych

0,00

42 457,00

42 457,00

4309

Zakup usług pozostałych

0,00

7 494,00

7 494,00

Razem:

19 324 304,00

356 283,00

19 680 587,00

WYDATKI OGÓŁEM

22 345 120,00

tym:

wydatki bieżące

16 115 835,00

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

11 428 292,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 751 715,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 676 577,00

2) Dotacje na zadania bieżące

182 123,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 529 018,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

526 402,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0

6) Obsługa długu

450 000,00

wydatki majątkowe

6 229 285,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

6 183 785,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 041 185,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

45 500,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 201/XXXII/14
Rady Gminy Grajewo
z dnia 4 marca 2014 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2014

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok budżetowy
2014

1

010

01010

6050

Dokumentacja techniczna i rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie m. Koszarówka (nowe osiedle)

25 000,00

2

010

01010

6059

Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i polepszenie jakości wody na terenie gminy Grajewo

6 000,00

3

400

40002

6060

Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego

15 000,00

4

600

60014

6300

Przebudowa drogi powiatowej nr 2044B i części drogi powiatowej nr 1809B do drogi wojewódzkiej nr 668

987 500,00

5

700

70005

6060

Wykup działek pod drogi i inwestycje gminne, wykup dróg w m. Toczyłowo, Koszarówka

50 000,00

6

750

75095

6067
6069

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizowanego projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"

208 098,00

7

754

75412

6050

Budowa masztu wolnostojącego z przeznaczeniem na syrenę alarmową OSP Boczki-Świdrowo

4 100,00

8

900

90001

6057
6059

Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grajewo

2 610 487,00

9

900

90095

6057
6059

Kolektory słoneczne w Gminie Grajewo

1 629 908,00

10

900

90015

6050

Dobudowa linii oświetlenia w m. Koszarówka i w m. Uścianki

25 000,00

11

900
900

90095
90019

6057
6059

Urządzenie centrum wsi Kurejwa

311 947,00

12

921

92109

6057
6059

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grozimach

158 744,00

13

921

92109

6050

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kapicach

36 000,00

14

921

92109

6067
6069

Wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Grajewo

14 590,00

15

900

90095

6057
6059

Urządzenie placu zabaw w Okole

35 431,00

16

900

90095

6057
6059

Urządzenie placu zabaw w Konopkach-Kolonie

65 980,00

17

750

75023

6010

Objęcie udziałów w BIOM Sp z o.o.

45 500,00

Razem

6 229 285,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 201/XXXII/14
Rady Gminy Grajewo
z dnia 4 marca 2014 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)

Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)
(6+7)

w tym:

środki z budżetu krajowego

środki z budżetu UE

1

2

3

4

5

6

7

1

Wydatki bieżące razem:

x

798 478,00

119 772,00

747 366,00

w tym rok 2014

526 402,00

73 644,00

452 758,00

1.1

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:

9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Nazwa projektu:

Punkty przedszkolne w Białaszewie i Popowie gm. Grajewo

Razem wydatki:

80104

452 405,00

67 861,00

384 544,00

2014r.

80104

180 328,00

21 733,00

158 595,00

1.2

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Priorytet:

IV. Społeczeństwo informacyjne

Działanie:

Nazwa projektu:

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa

Razem wydatki:

75095

5 320,00

798,00

4 522,00

z tego 2014

75095

5 320,00

798,00

4 522,00

1.3

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:

9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Nazwa projektu:

Przedszkole w szkole

Razem wydatki:

80103

340 754,00

51 113,00

289 641,00

2014r.

80103

340 754,00

51 113,00

289 641,00

2

Wydatki majątkowe razem:

6 903 876,00

2 569 527,00

4 334 349,00

w tym rok 2014

5 041 185,00

1 843 274,00

3 197 911,00

2.1

Program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet:

oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie:

321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Nazwa projektu:

Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grajewo

Razem wydatki:

90001

4 290 676,00

1 673 990,00

2 616 686,00

2014

90001

2 610 487,00

1 018 727,00

1 591 760,00

2.2

Program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet:

Oś: Leader

Działanie:

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Nazwa projektu:

Urządzenie centrum wsi Kurejwa

Razem wydatki:

90095 /90019

488 711,00

190 718,00

297 993,00

2014

90095 /90019

311 947,00

121 736,00

190 211,00

2015

90095/90019

176 764,00

68 982,00

107 782,00

2.3

Program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet:

Oś: Leader

Działanie:

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Nazwa projektu:

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grozimach wraz z zagospodarowaniem terenu

Razem wydatki:

92109

158 744,00

55 619,00

103 125,00

2014

92109

158 744,00

55 619,00

103 125,00

2.4

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Priorytet:

IV. Społeczeństwo informacyjne

Działanie:

Nazwa projektu:

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa

Razem wydatki:

75095

208 098,00

31 215,00

176 883,00

2014

75095

208 098,00

31 215,00

176 883,00

2.5

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Priorytet:

V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Działanie:

5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

Nazwa projektu:

Kolektory słoneczne w gminie Grajewo

Razem wydatki:

90095

1 635 646,00

571 430,00

1 064 216,00

2012

90095

5 738,00

2008,00

3 730,00

2014

90095

1 629 908,00

569 422,00

1 060 486,00

2.6

Program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet:

Oś: Leader

Działanie:

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Nazwa projektu:

Wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Grajewo

Razem wydatki:

92109

14 590,00

5 101,00

9 489,00

z tego: 2014r.

92109

14 590,00

5 101,00

9 489,00

2.7

Program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet:

Oś: Leader

Działanie:

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Nazwa projektu:

Urządzenie placu zabaw w Okole

Razem wydatki:

90095

35 431,00

12 387,00

23 044,00

z tego: 2014r.

90095

35 431,00

12 387,00

23 044,00

2.8

Program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet:

Oś: Leader

Działanie:

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Nazwa projektu:

Urządzenie placu zabaw w Konopkach-Kolonie

Razem wydatki:

90095

65 980,00

23 067,00

42 913,00

z tego: 2014r.

90095

65 980,00

23 067,00

42 913,00

2.9

Program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet:

Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie:

321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Nazwa projektu:

Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i polepszenie jakości wody na terenie gminy Grajewo

Razem wydatki:

01010

6 000,00

6 000,00

0,00

z tego: 2014r.

01010

6 000,00

6 000,00

0,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 201/XXXII/14
Rady Gminy Grajewo
z dnia 4 marca 2014 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Dokonuje się zmian w budżecie polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 340.754,00 zł w związku z podpisaną umową na realizację projektu p.n. "Przedszkole w szkole" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

- zmniejszeniu planu dochodów budżetu z tytułu części subwencji oświatowej o kwotę 7.671,00 zł;

- zwiększeniu planu dochodów budżetu z tytułu sprzedaży składników majątku o kwotę 22.200,00 zł;

- zwiększeniu planu dochodów budżetu z tytułu wpływów z różnych opłat (koszty upomnienia) o kwotę 1.000,00 zł;

- zwiększeniu planu wydatków na remonty dróg gminnych o kwotę 15.529,00 zł;

- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 45.500,00 zł w związku z planowanym objęciem udziałów w BIOM Sp z o.o..

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe