Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/146/2014 Rady Gminy Klukowo

z dnia 4 marca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 zm. poz. 645) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

1) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 39.237 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

1) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 39.237 zł

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe ogółem: 11.435.477 zł w tym:

a) dochody majątkowe - 93.329 zł

b) dochody bieżące - 11.342.148 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.377.013 zł

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej - 0 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 11.016.502 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 29.300 zł

b) wydatki bieżące 10.987.202 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządy terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.377.013 zł

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej - 0 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 340.877 zł.

§ 4. Nadwyżka budżetowa w kwocie 418.975 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów długoterminowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/2014
Rady Gminy Klukowo
z dnia 4 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/146/2014
Rady Gminy Klukowo
z dnia 4 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/146/14
Rady Gminy Klukowo
z dnia 4 marca 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2014 ROK

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1) W dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 zmniejsza się wydatki o kwotę 39.237 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. i zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 21.710 zł, § 4110 o kwotę 3.713 zł, § 4120 o kwotę 532 zł i w rozdz. 80106 § 4010 o kwotę 11.110 zł, § 4110 o kwotę 1.900 zł i § 4120 o kwotę 272 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe