Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 32/18/2014 Zarządu Związku

z dnia 10 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" za 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz 885, 938 i 1646)Zarząd Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2013 rok, według, którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianych wynosi - 888 665,00 zł,

2) wykonanie dochodów - 801 332,45 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 959 517,00 zł,

4) wykonanie wydatków - 642 025,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

5) plan przychodów - 70 852,00 zł,

6) wykonanie przychodów - 70 852,00 zł,

7) plan rozchodów - 0,00 zł,

8) wykonanie rozchodów - 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,

2. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza" za 2103 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

3. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza" za 2013 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 2. Sprawozdanie , o którym mowa w § 1 należy przedstawić:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku;

2) Zgromadzeniu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza".

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"


Zbigniew Dziedzicki

Członek Zarządu:

Mirosław Lech


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/18/2014
Zarządu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"
z dnia 10 marca 2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZKU GMIN "KUMIAŁKA-BIEBRZA" ZA 2013 ROK

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

PARAGRAF

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan na 2013r.

Plan po zmianach na 2013r.

Wykonanie za 2013r.

% wykonania

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

5 158,00

2 600,00

2 734,30

105,17%

75814

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

5 158,00

2 600,00

2 734,30

105,17%

920

POZOSTAŁE ODSETKI

5 158,00

2 600,00

2 734,30

105,17%

900

GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA

94 842,00

886 065,00

798 598,15

90,13%

90002

GOSPODARKA ODPADAMI

94 842,00

886 065,00

798 598,15

90,13%

0690

WPŁYWY Z RÓZNYCH OPŁAT

0,00

0,00

0,00

0,00%

0750

DOCHODY Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJATH

7 406,00

7 405,84

7 405,84

100,00%

0830

WPŁYWY Z USŁUG

0,00

588 000,00

552 227,96

93,92%

0870

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁ. MAJĄTKOWYCH

25 584,00

99 610,00

104 503,02

104,91%

0920

POZOSTAŁE ODSETKI

0,00

1 000,00

182,50

18,25%

0970

WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW

0,00

4 493,16

8 322,83

185,23%

2900

WPŁYWY Z WPŁAT GMIN

61 852,00

185 556,00

125 956,00

67,88%

RAZEM

100 000,00

888 665,00

801 332,45

90,17%


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/18/2014
Zarządu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"
z dnia 10 marca 2014 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZKU GMIN "KUMIAŁKA-BIEBRZA" ZA 2013 ROK

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

PARAGRAF

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan na 2013r.

Plan po zmianach na 2013r.

Wykonanie za 2013r.

% wykonania

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

4 388,00

8 052,00

5 158,00

64,06%

75814

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

3 388,00

6 052,00

5 158,00

85,23%

4530

PODATEK OD TOWARLW I USLUG VAT

3 388,00

6 052,00

5 158,00

85,23%

75818

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

1 000,00

2 000,00

0,00

0,00%

4810

REZERWY

1 000,00

2 000,00

0,00

0,00%

900

GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA

118 339,00

951 465,00

636 867,00

66,94%

90002

GOSPODARKA ODPADAMI

70 028,00

918 465,00

607 923,00

66,19%

3020

NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN

300,00

300,00

0,00

0,00%

3030

RÓZNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ

7 000,00

0,00

0,00

0,00%

4010

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.

25 000,00

89 000,00

87 451,57

98,26%

4040

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

2 000,00

1 905,00

1 904,28

99,96%

4110

SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE

4 800,00

16 536,00

16 299,24

98,57%

4120

SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY

700,00

2 228,00

2 195,38

98,54%

4170

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

2 000,00

20 000,00

14 285,71

71,43%

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

700,00

14 000,00

13 645,97

97,47%

4260

ZAKUP ENERGII

0,00

5 000,00

4 974,49

99,49%

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

2 600,00

5 000,00

4 425,98

88,52%

4280

ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

150,00

600,00

340,00

56,67%

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

4 000,00

370 861,00

189 381,29

51,07%

4350

ZAKUP USŁUG DOST. DO SIECI INTERNET

0,00

1 000,00

442,80

44,28%

4360

OPŁATA Z TYT. USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

0,00

0,00

0,00

0,00%

4370

ZAK. USŁUG TELEK. SIECI STACJONARNYCH

0,00

3 000,00

1 062,83

35,43%

4410

PODRÓZE SŁUŻBOWE KRAJOWE

200,00

1 500,00

1 010,48

67,37%

4430

RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

1 800,00

2 800,00

1 606,00

57,36%

4440

ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW SOCJ.

1 368,00

4 468,00

3 372,93

75,49%

4480

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

17 110,00

20 642,00

20 590,10

99,75%

4610

KOSZT POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

0,00

10 000,00

4 742,00

47,42%

4700

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

300,00

1 500,00

323,00

21,53%

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE J. BUDŻETOWYCH

0,00

300 000,00

200 310,02

66,77%

6060

ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH

0,00

48 125,00

39 558,93

82,20%

90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

48 311,00

33 000,00

28 944,00

87,71%

4430

RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

0,00

33 000,00

28 944,00

87,71%

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE J. BUDŻETOWYCH

48 311,00

0,00

0,00

0,00%

RAZEM

122 727,00

959 517,00

642 025,00

66,91%


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 32/18/2014
Zarządu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"
z dnia 10 marca 2014 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2013 ROK

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan na 2013r.

Plan po zmianach na 2013r.

Wykonanie za 2013r.

% wykonania

PRZYCHODY OGÓŁEM

22 727,00

70 852,00

70 852,00

100,00%

957

NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH

22 727,00

70 852,00

70 852,00

100,00%


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 32/18/2014
Zarządu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"
z dnia 10 marca 2014 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Związku Gmin "Kumiałak-Biebrza" za 2013 rok

Plan dochodów i wydatków budżetu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" został przyjęty przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr VIII/27/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w następującej wysokości:

Plan dochodów - 100 000,00 zł w tym:

? dochody własne - 74 416,00 zł

? dochody majątkowe - 25 584,00 zł

Plan wydatków - 122 727,00 zł w tym:

? wydatki bieżące - 74 416,00 zł

? wydatki majątkowe - 48 311,00 zł.

W ciągu 2013 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu:

1) Uchwałą Nr IX/39/12 Zgromadzenia Związku Gmin z dnia 7 marca 2013 roku;

2) Uchwałą Nr 21/12/2013 Zarządu Związku Gmin z dnia 22 lipca 2013 roku;

3) Uchwałą Nr XIII/49/13 Zgromadzenia Związku Gmin z dnia 4 września 2013 roku;

4) Uchwałą Nr 27/15/2013 Zarządu Związku Gmin z dnia 12 listopada 2013 roku.

Zmiany dokonane powyższymi uchwałami spowodowały zwiększenie wysokości planu dochodów
i wydatków. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków budżetu na 2013 rok przedstawia sie następująco:

Plan dochodów - 888 665,00 zł w tym:

? dochody własne - 789 055,00 zł,

? dochody majątkowe - 99 610,00 zł.

Plan wydatków - 959 517,00 zł w tym:

? wydatki bieżące - 611 392,00 zł,

? wydatki majątkowe - 348 125,00 zł.

Dochody budżetowe na 2013 rokzostały zrealizowane w 90,17 %, co stanowi kwotę 801 332,45 zł, w tym:

? odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 2 916,80 zł,

? wpływy ze sprzedaży składników majątku Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" - 104 503,02 zł,

? wpływy z dzierżawy składników majątku Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" - 7 405,84 zł,

? wpływy z usług statutowych świadczonych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów stałych - 552 227,96 zł,

? wpływy z różnych dochodów - 8 322,83 zł,

? składki członkowskie z gmin zrzeszonych w Związku Gmin - 125 956,00 zł.

Wydatki budżetowe na 2013 rokzostały zrealizowane w 66,91 %, co stanowi kwotę 642 025,00 zł. Wydatki bieżące wykonano w 65,78 %, co stanowi kwotę 402 156,05 zł. Wydatki majątkowe wykonano w 68,90 %, co stanowi kwotę 239 868,95 zł. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 2 000,00 zł w 2013 roku nie została rozdysponowana.

W ramach wydatków bieżących, wynikajacych z prowadzonej działalności statutowej Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" wydatkowano ogólną kwotę 402 156,05 zł zł, w tym na:

? wydatki związane z utrzymaniem Biura Związku,

? wydatki związane z godpodarką odpadami stałymi,

? wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt i odłowem bezpańskim psów,

? wydatki związane z obsługą Zgromadzenia Związku.

Wydatki związane z utrzymaniem Biura Związku poniesiono w kwocie 163 333,32 zł, w tym na:

? wynagrodzenia osobowe pracowników Związku - 87 451,57 zł,

? dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1 904,28 zł,

? pochodne od wynagrodzeń ( składki ZUS i Fundusz Pracy)- 18 494,62 zł,

? wynagrodzenia bezosobowe - 14 285,71 zł,

? zakup materiałów i wyposażenia - 13 051,06 zł,

? zakup energii - 4 974,49 zł,

? zakup usług remontowych - 4 425,98 zł,

? zakup usług zdrowotnych - 340,00 zł,

? zakup usług pozostałych - 6 945,57 zł,

? zakup usług dostępu do sieci internetowej - 442,80 zł,

? zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 062,83 zł,

? podróze służbowe - krajowe - 1 010,48 zł,

? różne opłaty i składki - 506,00 zł,

? szkolenia pracowników - 323,00 zł

? odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 372,93 zł,

? koszty postępowań sądowych - 4 742,00 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami stałymi poniesiono w kwocie 207 903,82 zł, w tym na:

? podatek od towarów i usług (VAT) - 5 158,00 zł,

? podatek od nieruchomości - 20 590,10 zł,

? zakup usług pozostałych:

- wywóz i zagospodarowanie odpadów - 156 641,76 zł,

- wysyłka informacji o naliczeniu opłat - 9 916,80 zł,

- inkaso od opłat - 14 497,16 zł,

? dofinansowanie konkursów w Zespole Szkół w Korycinie

i Szkole Podstawowej w Janowie - 1 100,00 zł.

Wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt i odłowem bezpańskim psów w kwocie 28 944,00 zł, w tym na:

? zakup usług związanych z utylizacją padłych zwierząt - 1 944,00 zł,

? zakup usług związanych z odłowem bezpańskich psów - 27 000,00 zł.

Wydatki związane z obsługą Zgromadzenia Zwiazku Gmin poniesiono w kwocie 1 974,91 zł, w tym na:

? artykuły spożywcze oraz usługi konsumpcyjne na posiedzenia - 1 974,91 zł.

Zobowiązania Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza" z tytułu zakupu towarów i usług na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły 173 739,22 zł. Były one niewymagalne, termin płatności przypadał na miesiąc styczeń 2014 roku. Na dzień 31 grudnia 2013 roku budżet Związku zamknął sie wynikiem dodatnim w kwocie 159 307,45 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych Związku na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł 232 040,73 zł. Prognoza długu na koniec 2013 roku nie występuje. Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 70 852,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 70 852,00 zł. Przychody zostały wykonane w 100% i wyniosły 70 852,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 32/18/2014
Zarządu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"
z dnia 10 marca 2014 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego
Związku Gmin "Kumiałak-Biebrza" za 2013 rok

Związek Gmin "Kumiałka - Biebrza" z siedzibą w Korycinie rozpoczął swoją działalność 14 maja 1996 roku zrzeszający trzy gminy sąsiadujace: Janów, Korycin i Suchowolę. W trakcie działalnosci Związku dokonywano zakupów oraz sprzedaży składników majątku.

Stan mienia na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia się następująco:

Lp.

Nazwa składnika majatkowego

Wartość księgowa

Zrekultywowane wysypisko śmieci w Janowie

353 174,40 zł

Przyłącze wodociągowe na wysypisku śmieci w Janowie

6 818,00 zł

Przyłącze kablowe i oswietlenie terenu na wysypisku śmieci w Janowie

25 000,00 zł

Piezometry na wysypisku śmieci w Janowie

13 145,50 zł

Ulepszenie szlaku turystycznego na terenie gmin członkowskich

3 960,00 zł

Zestawy komputerowe i urządzenia biurowe w biurze Związku

18 965,32 zł

Programy komputerowe w biurze Związku

19 120,86 zł

Wyposażenie biura Związku

9 574,97 zł

Kontenery KP-7 ( 4 szt.)

9 202,00 zł

Pojemnik MGB - 120 litrowy ( 1 szt.)

82,96 zł

Tablicze informacyjne "Witacze"

13 879,00 zł

PSZOK w Korycinie

123 419,63 zł

Przyłącze energetyczne w PSZOK

1 716,00 zł

Ciągnik RENAULT 11054

47 967,48 zł

TUZ przedni do ciągnika

4 283,74 zł

Razem

650 309,86 zł

Zakupione mienie było przeznaczone do prowadzenia działalności statutowej Związku, polegające na zbiórce odpadów stałych z terenu gmin członkowskich.

W pierwszej połowie 2013 roku dierżawiono pojemniki MGB -120l ( 1745 szt.) i kontenery KP-7 (32 szt.) spółce BIOM Sp. z o.o., przychody z tego tytułu wyniosły 7 405,84 zł. Natomiast w drugiej połowie 2013 roku dokonano sprzedaży pojemników MGB - 120l ( 2 028 szt.) osobom fizycznym i sprzedaży kontenerów KP-7 (28 szt.) spółce BIOM Sp. z o.o., przychody z tego tytułu wyniosły 104 503,02 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe