Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/168/14 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie dokonania korekty w opisie granic obwodu głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U Nr 21, poz. 112 z zm.[1])) Rada gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W podziale Gminy Hajnówka na stałe obwody głosowania, dokonanym przez Radę Gminy Hajnówka Uchwałą Nr XXII/123/13 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Hajnówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dokonuje się korekty w opisie granic niektórych obwodów głosowania, jak niżej:

1) W obwodzie głosowania nr 3 - dodaje się miejscowość Zwodzieckie.

§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania w gminie Hajnówka uwzględniające zmiany stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.

§ 4. Zobowiązuje się Wójta Gminy do niezwłocznego przekazania egzemplarza uchwały Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady


Wiesław Józef Komarewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/168/14
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 26 marca 2014 r.

Podział Gminy Hajnówka na stałe obwody głosowania

Numer
obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

I

Sołectwo Dubiny - ul.Szkolna, ul. Główna (parz. od nr 2 do nr 164 i nieparz. od nr 1 do nr 153); ul. Torowa (nieparz. od nr 43 do końca i parz. od nr 18 do końca); ul. Łąkowa (parz.od nr 30 do końca i nieparz. od nr 9 do końca);
ul. Leśna; ul. Krótka, ul. Cegielniana; sołectwo Postołowo w skład którego wchodzą miejscowości Postołowo, Sawiny Gród i Skryplewo

Zespół Szkół w Dubinach
ul. Główna 1b

II

Sołectwo Dubiny - ul. Główna (parz. od nr 166 do końca i nieparz.od nr 155 do końca); ul. Torowa (parz. od nr 2 do nr 16 i nieparz. od nr 1 do nr 41); ul. Łąkowa (parz.od nr 2 do nr 28 i nieparz. od nr 1 do nr 7); ul. Wesoła; ul. Grzybowa; ul. Graniczna; ul. Nowa; ul. Zajęcza
Sołectwo Lipiny oraz miejscowości: Nieznany Bór, Czerlonka Leśna i Budy Leśne

Gminny Ośrodek Kultury
w Dubinach
ul. Główna 116

III

Sołectwo Nowosady - w skład którego wchodzą miejscowości: Nowosady, Smolany Sadek, Przechody, Sorocza Nóżka; Dubińska Ferma; Zwodzieckie
Sołectwo Borysówka w skład którego wchodzą miejscowości Borysówka i Olchowa Kładka; sołectwo Rzepiska; sołectwoWasilkowow skład którego wchodzą miejscowości: Wasilkowo i Golakowa Szyja

Świetlica Wiejska
w Nowosadach

IV

Sołectwo Kotówka; sołectwo Trywieża; sołectwo Nowokornino;
sołectwo Czyżyki; sołectwo Puciska; sołectwo Bielszczyzna

Szkoła Podstawowa
w Nowokorninie

V

Sołectwo Nowoberezowo;sołectwo Borek;sołectwo Chytra;
sołectwo Dubicze Osoczne;sołectwo Progale;sołectwo Wygoda

Świetlica wiejska
w Nowoberezowie

VI

Sołectwo Stare Berezowo;sołectwo Mochnate

Świetlica Wiejska
w Mochnatem

VII

Sołectwo Pasieczniki Duże; sołectwo Orzeszkowo w skład którego wchodzą miejscowości: Orzeszkowo, Mostek, Zatrostyniec, Podtrostyniec, Bokówka, Wierzchowskie, Sosnówka, Olszyna, Wygon; sołectwo Łozice; sołectwo Topiło;miejscowość Sacharewo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Orzeszkowie


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe