Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/220/14 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów przez Burmistrza Goniądza

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o;

1) spółce - należy przez to rozumieć spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Gmina Goniądz posiada akcje lub udziały;

2) udziałach - należy przez to rozumieć udziały będące własnością Gminy Goniądz,

3) akcjach - należy przez to rozumieć akcje będące własnością Gminy Goniądz,

4) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Goniądza

5) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Goniądz.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Goniądza do wykupu akcji lub wnoszenia wkładów pieniężnych, przez Gminę Goniądz, w zamian za obejmowane akcje lub udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółek, w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Goniądz na dany rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Goniądza do sprzedaży akcji lub do cofania udziałów w spółkach celem ich umorzenia na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Goniądza do zbywania akcji lub udziałów gminy w spółkach.

2. Akcje lub udziały mogą być zbywane w trybie:

a) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia;

b) przetargu publicznego;

c) oferty ogłoszonej publicznie;

d) sprzedaży na podstawie oferty publicznej w obrocie zorganizowanym lub poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Akcje lub udziały w spółkach, w których gmina Goniądz posiada nie więcej niż 25 % wartości akcji lub udziałów w kapitale zakładowym spółki, mogą być zbywane z pominięciem trybów określonych w ust. 2.

4. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części akcji lub udziałów w spółkach, dokonuje się wyceny wartości zbywanych akcji lub udziałów.

§ 5. 1. O każdym wykupie akcji lub wniesieniu wkładu, bądź sprzedaży akcji lub cofnięciu udziałów, Burmistrz Goniądza informuje Radę Miejską w Goniądzu na najbliższej sesji Rady Miejskiej następującej po wykupie akcji, wniesieniu albo cofnięciu udziałów.

2. Informację o zamiarze zbycia akcji lub udziałów Burmistrz Goniądza przekazuje Radzie Miejskiej w Goniądzu przed podjęciem czynności zbycia akcji lub udziałów.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają między innymi:

1) nazwę spółki, ilość i wartość wykupionych, wniesionych, cofniętych lub zbywanych akcji lub udziałów;

2) cenę akcji lub udziałów według wyceny;

3) tryb zbywania akcji lub cofnięcia udziałów;

4) dane dotyczące zaangażowania Gminy Goniądz w kapitale zakładowym spółki po wykupie, wniesieniu, cofnięciu, a także zbyciu akcji lub udziałów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe