Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/222/14 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 m, art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/211/14 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 22 stycznia 2014 r. w zmienia się załącznik nr 1, który po zmianie otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/222/14
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 26 marca 2014 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY GONIĄDZ

Podstawa prawna

Art. 6 m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593)

Składający

Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych miasta i gminy Goniądz, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Termin składania

Do dnia 31 marca 2014 r., a także w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca mających wpływ na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsce składania

Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE WIELKIMI, DRUKOWANYMI LITERAMI.

Dane identyfikacyjne:
*dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi


**dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi

Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję stawiając X, należy wybrać jedną możliwość)

?

Właściciel

?

Współwłaściciel

?

Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

?

Użytkownik wieczysty

?

Inny podmiot

Nazwa pełna*, NIP*/Imię i nazwisko, PESEL**


Telefon kontaktowy (według uznania)


ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne bądź oznaczenie ewidencyjne działki):

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

DZIAŁKA/DZIAŁKI OZNACZONA NR GEODEZYJNYM

OBRĘB

OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(zaznaczyć właściwą pozycję stawiając X, należy wybrać jedną możliwość)

? pierwsza deklaracja

? zmiana deklaracji

OŚWIADCZAM, ŻE:

? nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą

? gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą

(zaznaczyć właściwą pozycję stawiając X, należy wybrać jedną możliwość)


Nieruchomość ogółem zamieszkuje ……………………………osoba/osób, co stanowi

……………. gospodarstwo/a domowe.

(wskazać liczbę mieszkańców i liczbę gospodarstw domowych znajdujących się na terenie nieruchomości)

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(dotyczy podmiotów będących i niebędących osobami fizycznymi)

Wyszczególnienie

Stawka opłaty
za 1 miesiąc

Liczba gospodarstw domowych znajdujących się na danej nieruchomości

Liczba osób
w gospodarstwie domowym

1

2

3

4

5 i więcej osób

SUMA

Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

Czytelny podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego

Pouczenie

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.).

2. Stawka opłaty zatwierdzona uchwałą Nr XXXVII/210/14 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty ze wskazaną mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2014 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe