Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/163/14 Rady Gminy Szumowo

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 1635) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 20 zł za każdą godzinę uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

2. W przypadku zakończenia przez członka ochotniczej straży pożarnej uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym w niepełnej godzinie, ekwawalent będzie wypałacny jak za pełną godzinę.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/94/08 Rady Gminy Szumowo z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtyowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Teresa Orłowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe