Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/168/14 Rady Gminy Szumowo

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie zmian w podziale Gminy Szumowo na okręgi wyborcze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1])) i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645 i 1318.) na wniosek Wójta Gminy Szumowo uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/90/12 Rady Gminy Szumowo z 23 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Szumowo na okręgi wyborcze (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3279) otrzymuje brzmienie:

Liczba mieszkańców Gminy Szumowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.: 5 072.

2. Liczba wybieranych radnych: 15.

3. Jednolita norma przedstawicielstwa: 338,13.

Numer
okręgu

Granice okręgu
Nazwa miejscowości (sołectwa)

Liczba
mieszkańców
w okręgu

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu

1

Nowe Szumowo, Szumowo ul: Szkolna, Osiedlowa

190

1

2

Szumowo ul: 1 Maja 1-59, Dolna, Krótka, Przemysłowa, Cmentarna, Bolesława Podedwornego

474

1

3

Szumowo ul: 1 Maja 60-do końca, Leśna, Polna, Wyzwolenia, XXX-lecia

466

1

4

Głębocz Wielki, Kaczynek

235

1

5

Mroczki-Stylongi, Radwany-Zaorze, Zaręby-Jartuzy, Stryjki

251

1

6

Wyszomierz Wielki

195

1

7

Pęchratka Polska, Rynołty

482

1

8

Srebrna I

351

1

9

Srebrna II

385

1

10

Paproć Duża Nr 1-35, 80-104

239

1

11

Paproć Duża Nr 36-79, Paproć Mała

247

1

12

Łętownica

281

1

13

Srebrny Borek

389

1

14

Ostrożne, Krajewo Budziły

482

1

15

Żabikowo Prywatne, Żabikowo Rządowe, Kalinowo

305

1

Ogółem

5072

15

".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4. Na ustalenia Rady Gminy w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady


Teresa Orłowska


[1]) Zm. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe