Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/346/14 Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grajewo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. Nr 1399) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grajewo, dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, nie zawierających odpadów wymienionych w pkt 2-14,

2) przeterminowanych leków i chemikaliów,

3) zużytych baterii i akumulatorów,

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

7) zużytych opon,

8) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych,

9) papieru i tektury,

10) szkła bezbarwnego,

11) szkła kolorowego,

12) tworzywa sztucznego typu PET,

13) tworzywa sztucznego typu plastik przemysłowo-gospodarczy,

14) opakowań wielomateriałowych,

15) metali.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić niezwłocznie od chwili ich powstania.

3. Odpady określone w ust. 1 pkt 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 oraz rozdrobnione odpady zielone odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4.

4. Odpady określone w ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, odbierane są w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz w czasie zorganizowanych akcji zbierania wyodrębnionych rodzajów odpadów.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, jeśli:

a) powstały w godzinach nocnych - do 8 rano,

b) powstały w godzinach od 7 do 22 - w ciągu dziesięciu godzin od momentu ich powstania.

2. Nieusunięty w terminie, o którym mowa w ust. 1, lód należy posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości nie przeznaczonych do użytku publicznego, w miejscu utwardzonym i skanalizowanym, przy użyciu środków ulegających biodegradacji, w sposób gwarantujący odprowadzenie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

2) że naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w specjalistyczne pojemniki na odpady o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób odbierania odpadów z nieruchomości.

2. W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają technicznych możliwości wyposażenia jej w odpowiednie pojemniki, obowiązek o którym mowa w ust. 1, może zostać zrealizowany w drodze porozumienia z właścicielem sąsiedniej nieruchomości. W takim przypadku minimalna pojemność pojemników stanowi sumę minimalnych pojemności dla poszczególnych nieruchomości, z uwzględnieniem częstotliwości odbioru odpadów na poszczególnych nieruchomościach.

3. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości takich jak cmentarze, ogrody działkowe, targowiska, obiekty sportowe należy ustawiać w szczególności przy każdym wyjściu z tych nieruchomości.

4. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być dostosowana do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwości ich opróżniania. Konstrukcja pojemników winna być dostosowana do masy gromadzonych odpadów.

§ 6. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów (L);

2) pojemniki na odpady o pojemności 110 L;

3) pojemniki na odpady o pojemności 120 L;

4) pojemniki na odpady o pojemności 240 L;

5) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L;

6) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3;

7) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 L;

8) inne znormalizowane pojemniki, kontenery oraz worki do segregacji odpadów.

2. Zastosowane pojemniki powinny być dopuszczone do stosowania i winny spełniać wymagania techniczne określone Polską Normą.

§ 7. 1. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej częstotliwość odbioru odpadów oraz następujące tygodniowe normy:

a) dla budynków mieszkalnych 20l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą nieruchomość;

b) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika;

c) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika;

d) dla lokali handlowych 20 l na każde 10m2powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na lokal;

e) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdy punkt;

f) dla lokali gastronomicznych 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne;

g) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 110 l;

h) dla urzędów, instytucji, bibliotek, przychodni, obiektów użyteczności publicznej -co najmniej 5 l na każdego zatrudnionego pracownika;

i) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - co najmniej 10 l na każdego pracownika;

j) dla ogrodów działkowych - co najmniej 10 1 na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października;

k) dla budynków rekreacji indywidualnej - co najmniej 110 l na każdy obiekt;

l) dla hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, domów opieki, internatów, szpitali 10 l na jedno łóżko;

m) dla obiektów sportowych i obiektów użyteczności publicznej minimum 1 l na użytkownika obiektu;

n) dla cmentarzy - minimum 2 l na każde miejsce pochówku, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l na cmentarz,;

o) dla targowisk 10 l na każde 10m2powierzchni handlowej,

p) dla garaży 5 l na każde 10m2powierzchni;

2. Właściciele innych nieruchomości mają obowiązek gromadzić odpady w pojemnikach o pojemności minimum 20 l na osobę.

3. Dla właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, stanowi suma pojemności ustalonej dla mieszkańców oraz pojemności ustalonej w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

4. Właściciele nieruchomości, na których organizowana jest impreza masowa są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 110 l na 50 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 200 osób uczestniczących w imprezie. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie.

§ 8. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników do gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym. Mycie i dezynfekcja pojemników powinna odbywać się minimum dwa razy w roku. W przypadku uszkodzenia pojemnika właściciel nieruchomości zobowiązany jest do jego wymiany oraz utylizacji uszkodzonego lub zużytego pojemnika w sposób przewidziany w przepisach prawa.

2. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji, zbierać i gromadzić na przydomowych kompostowniach.

3. Dopuszcza się spalanie pozostałości roślinnych na terenie nieruchomości zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

4. Dopuszcza się, aby odpady określone w § 2 ust. 1 pkt 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 oraz rozdrobnione odpady zielone zbierać i gromadzić w workach o odpowiedniej pojemności, odpowiednio oznaczonych na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów.

5. Na potrzeby akcji odbierania mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych, o których mowa w §18 ust. 4 dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia tych odpadów na terenie nieruchomości lub na chodnikach albo innym miejscu publicznym położonym w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z terenu której dany odpad pochodzi. Gromadzenie mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych w sposób określony w zdaniu poprzednim nie może naruszać przepisów szczególnych.

6. Ust. 5 stosuje się odpowiednio do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

§ 9. 1. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki komunikacji, parki powinny być obowiązkowo wyposażone w kosze uliczne. Na przystankach komunikacji publicznej kosze należy umiejscowić poza wiatą, a jeżeli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych:

1) w terenie niezabudowanym - 20 l, usytuowane w odległości co najmniej 5 km od kolejnego urządzenia;

2) w terenie zabudowanym - od 20 l do 70 l usytuowane w odległości co najmniej 200 m od kolejnego urządzenia.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych poprzez zaopatrzenie nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników przez właścicieli nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez odbierającego odpady.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

§ 11. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego z częstotliwością nie mniejszą niż:

1) z nieruchomości zabudowy jednorodzinnej:

a) odpady zmieszane - 2 razy w miesiącu;

b) zbierane selektywnie - raz w miesiącu;

- w tym odpady zielone - raz w miesiącu w okresie maj - październik;

2) z nieruchomości zabudowy wielolokalowej:

a) odpady zmieszane - 2 razy w tygodniu;

b) zbierane selektywnie - raz w tygodniu;

- w tym odpady zielone - raz w miesiącu w okresie maj - październik;

3) z nieruchomości niezamieszkałych:

a) odpady zmieszane - raz w miesiącu;

b) zbierane selektywnie - 1 raz w miesiącu;

2. Opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę, stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące, z zastrzeżeniem ust. 1.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań).

§ 14. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny.

§ 15. 1. Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków,

2) odpady kuchenne biodegradowalne

3) papier i tektura (w tym opakowania, gazety i czasopisma),

4) odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) tworzywa sztuczne typu PET,

7) tworzywa sztuczne typu plastik przemysłowo-gospodarczy,

8) metale,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) przeterminowane leki,

12) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje opałowe, itd.),

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

14) odpady budowlano - remontowe,

15) zużyte opony.

2. Odpady zebrane selektywnie należy gromadzić i transportować w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.

§ 16. Organizacja selektywnego zbieranie odpadów komunalnych obejmuje:

1) system odbierania "u źródła", w którym wyselekcjonowane frakcje odpadów odbierane zostają bezpośrednio z posesji, z częstotliwością określoną niniejszym regulaminem,

2) system "donoszenia", w którym mieszkańcy muszą dostarczyć zebrane przez siebie frakcje odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 17. W ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych "u źródła" mieszkańcy zobowiązani są do selektywnego zbierania frakcji odpadów wymienionych w § 15 ust. 1, natomiast podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest odebrać selektywnie co najmniej następujące frakcje odpadów:

1) tworzywa sztuczne typu PET,

2) tworzywa sztuczne typu plastik przemysłowo-gospodarczy,

3) metale,

4) papier i makulaturę,

5) szkło kolorowe i bezbarwne,

6) odpady zmieszane,

7) rozdrobnione odpady zielone.

§ 18. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje nieodpłatnie następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) odpady wielkogabarytowe,

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

3) odpady budowlano - remontowe, w tym stolarka drzwiowa i okienna,

4) styropian

5) zużyta odzież i tekstylia

6) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów,

7) przeterminowane leki,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) papier i tektura (w tym opakowania, gazety i czasopisma),

10) odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,

11) tworzywa sztuczne typu PET,

12) tworzywa sztuczne typu plastik przemysłowo-gospodarczy,

13) opakowania wielomateriałowe,

14) metale,

15) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje opałowe, itd.),

16) opony.

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje takich odpadów jak:

1) materiały zawierające azbest,

2) papy,

3) szyby samochodowe,

4) szkło zbrojone i hartowane,

5) części samochodowe (zderzaki, reflektory itp.),

6) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

7) odpady w opakowaniach cieknących.

8) odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej - wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach skrzynkach np. zawierających kilkanaście opakowań tego samego odpadu),

9) odpady komunalne zmieszane.

- Wymienione odpady podlegają wywozowi przez podmioty uprawnione na zlecenie właściciela odpadów.

3. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można przekazać zebrane w sposób selektywny odpady budowlane i rozbiórkowe z prowadzonych drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty. Odpady, które wymagają stosownego pozwolenia lub zgłoszenia do starosty, odbierane będą za dodatkową opłatą.

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe z terenów nieruchomości oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mogą być dostarczone przez mieszkańca do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a ponadto odbierane będą w systemie akcyjnym dwa razy w roku (wiosną i jesienią w miesiącach kwiecień - październik - informację o terminie odbioru podaje się do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty).

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 19. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu,

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację właściciela lub opiekuna, a osoba, z którą przebywa ma możliwość sprawowania nad nim bezpośredniej kontroli, oznaczającej właściwą reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji.

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

5. Należy zapewnić stały dozór nad psem, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz.

6. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu, wykonaną z trwałego materiału, tabliczkę ostrzegawczą z napisem "UWAGA PIES" lub o podobnej treści.

7. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

8. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do najbliżej położonego grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części lub najbliżej położonej spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 20. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 21. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego;

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno - spożywczych.

2. Deratyzację przeprowadza się corocznie w IV kwartale.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 23. Traci moc uchwała Nr XXX/181/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grajewo (Dz. Urz. Woj. Podl. 2013r., poz. 939).

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Grzegorz Curyło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe