Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/347/14 Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6c ust. 2 i art. 6k ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. Nr 1399) i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się o odbieraniu od dnia 1 sierpnia 2014 r. odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

2. Ustala się następujące stawki opłat za pojemniki, za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 1:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 8,00 zł;

2) o pojemności 110 l i 120 l - w wysokości 16,00 zł;

3) o pojemności 240 l - w wysokości 32,00 zł;

4) o pojemności 360 l - w wysokości 48,00 zł;

5) o pojemności 400 l - w wysokości 56,00 zł;

6) o pojemności 660 l - w wysokości 64,00 zł;

7) o pojemności 770 l - w wysokości 76,00 zł;

8) o pojemności 1100 l - w wysokości 90,00 zł;

9) KP-5 o pojemności 5000 l - w wysokości 400,00 zł;

10) KP-7 o pojemności 7000 l - w wysokości 550,00 zł;

11) KP-10 o pojemności 10 000 l - w wysokości 750,00 zł;

3. Jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższe stawki opłat za pojemniki:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 6,00 zł;

2) o pojemności 110 l i 120 l - w wysokości 12,00 zł;

3) o pojemności 240 l - w wysokości 24,00 zł;

4) o pojemności 360 l - w wysokości 36,00 zł;

5) o pojemności 400 l - w wysokości 42,00 zł;

6) o pojemności 660 l - w wysokości 48,00 zł;

7) o pojemności 770 l - w wysokości 57,00 zł;

8) o pojemności 1100 l - w wysokości 68,00 zł;

9) KP-5 o pojemności 5000 l - w wysokości 300,00 zł;

10) KP-7 o pojemności 7000 l - w wysokości 412,00 zł;

11) KP-10 o pojemności 10 000 l - w wysokości 562,00 zł;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Grzegorz Curyło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe