Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/350/14 Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 marca 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/183/12 Rady Miasta Grajewo z dn. 28 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3778) wprowadza się następującą zmianę:

§ 1. ust 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 9 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Grzegorz Curyło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe