Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/246/14 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 12 § 4 i § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 112; Nr 26, poz. 134; Nr 94, poz. 550; Nr 102, poz. 588; Nr 134, poz. 777; Nr 147, poz. 881; Nr 149, poz. 889; Nr 171, poz. 1016; Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz.1529; z 2014 r. poz. 179, poz. 180) Rada Miejska w Augustowie, na wniosek Burmistrza Miasta Augustowa uchwala, co nastepuje:

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 22 w szpitalu w Augustowie z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Augustowie, ul. Szpitalna 12 dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Augustowa oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie


Krystyna Wilczewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe