Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/256/14 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/99/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 lutego 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 1117) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 3 dodaje się pkt 14 w brzmieniu "14. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238)".

2. w § 6 dodaje się ust. 10 w brzmieniu "10. Ośrodek realizuje zadania wynikające z Ustawy prawo energetyczne poprzez załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznania dodatku energetycznego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie


Krystyna Wilczewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe