Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/305/14 Rady Gminy Wyszki

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 i art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 30 Statutu Gminy Wyszki stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/167/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 77 i poz. 3894) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Rada może wyrażać swoją wolę także w formie:

1) stanowisk,

2) apeli,

3) opinii,

4) oświadczeń,

5) rezolucji.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Wyszyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe