Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Gminy Wyszki

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.[1])) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XVII/192/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 572) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXII/259/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 października 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz.3895).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje § 2 i 3 uchwały Nr XXII/259/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 października 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.".

Przewodniczący Rady


Janusz Wyszyński


Załącznik do obwieszczenia Rady Gminy Wyszki
z dnia 31 marca 2014 r.

Rady Gminy Wyszki
z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/192/12
Rady Gminy Wyszki
z dnia 31 grudnia 2012
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa terminy, częstotliwość i tryb uiszczania na rzecz Gminy Wyszki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. [2]) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uiszczają na rzecz Gminy Wyszki raz na kwartał, w terminach:

1) za I kwartał w terminie do 20 marca każdego roku,

2) za II kwartał w terminie do 20 czerwca każdego roku,

3) za III kwartał w terminie do 20 września każdego roku,

4) za IV kwartał w terminie do 20 grudnia każdego roku.

§ 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

§ 4. Opłatę, o której mowa w § 2 uiszcza się bez wezwania, przelewem na rachunek bankowy Gminy Wyszki lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Wyszki ul. Piórkowska 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz.1378.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXII/259/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 października 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz.3895), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe