| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/320/14 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 14 marca 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) art. 121 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010r. poz. 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz.1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938) Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę1.400.000 zł, z tego:

1) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 § 6207 o kwotę 1.400.000 zł - dotację celową na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych zadań własnych.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę1.725.523 zł, z tego:

1) dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60095 § 6207 o kwotę 1.545.211 zł - dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych zadań własnych;

2) dział 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 180.312 zł - część subwencji ogólnej na realizację zadań własnych.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę2.974.171 zł, z tego:

1) dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 100.000 zł - dotację na pomoc finansową zadań własnych powiatu;

2) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 20.000 zł, § 4590 o kwotę 10.000 zł razem 30.000 zł - środki na zakup usług geodezyjnych i wypłaty odszkodowań zadań własnych;

3) dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 4300 o kwotę 10.000 zł - wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych;

4) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 29.171 zł:

a) rozdz. 75405 § 3000 o kwotę 25.000 zł - wydatki na wypłatę na fundusz celowy policji zadań własnych,

b) rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 4.171 zł - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zadań własnych;

5) dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 540.586 zł z tego:

a) rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 220.000 zł, § 4110 o kwotę 14.293 zł, § 4120 o kwotę 293 zł, § 4210 o kwotę 13.000 zł, § 4240 o kwotę 5.000 zł, § 4300 o kwotę 8.000 zł razem 260.586 zł - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zakup materiałów i usług zadań własnych,

b) rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 100.000 zł, § 4110 o kwotę 3.000 zł, § 4140 o kwotę 4.000 zł, § 4210 o kwotę 3.000 zł razem 110.000 zł - wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, opłatę składki PFRON i zakup materiałów zadań własnych,

c) rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 110.000 zł, § 4110 o kwotę 3.000 zł, § 4240 o kwotę 3.000 zł, § 4300 o kwotę 4.000 zł razem 120.000 zł - wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z ubezpieczeniem społecznym, zakup pomocy dydaktycznych i usług zadań własnych,

d) rozdz. 80132 § 4240 o kwotę 10.000 zł - wydatki na zakup pomocy dydaktycznych zadań własnych,

e) rozdz. 80146 § 4300 o kwotę 40.000 zł - wydatki na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli zadań własnych;

6) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.055.000 zł, z tego:

a) rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 10.000 zł - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zadań własnych,

b) rozdz. 90015 § 4210 o kwotę 10.000 zł - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zadań własnych,

c) rozdz. 90095 § 4210 o kwotę 30.000 zł, § 4270 o kwotę 20.000 zł, § 6057 o kwotę 1.400.000 zł, § 6059 o kwotę 585.000 zł razem 2.035.000 zł - wydatki na zakup materiałów, zakup usług remontowych oraz zadania inwestycyjne z udziałem środków unijnych zadań własnych;

7) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 6059 o kwotę 209.414 zł - wydatki inwestycyjne z udziałem środków unijnych zadań własnych.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę455.000 zł, z tego:

1) dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 100.000 zł - wydatki na zakup usług postałych zadań własnych;

2) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 § 6059 o kwotę 355.000 zł - wydatki inwestycyjne z udziałem środków unijnych.

§ 2. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 355.000 zł;

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.477.000 zł.

§ 3. Zmienia się załączniki do uchwały Nr XL/313/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mońki na 2014r.:

a) załącznik Nr 3 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014r.,

b) załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2014r.,

c) załącznik Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na 2014r., które otrzymują brzmienie załączników Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Moniek do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 355.000 zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.477.000 zł;

2) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazanie uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzenia nowych zadań;

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 150.000 zł;

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem37.924.273 zł,z tego:

a) dochody bieżące 33.922.062 zł,

b) dochody majątkowe 4.002.211 zł;

2) Wydatki ogółem35.997.294 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 32.406.708 zł,

b) wydatki majątkowe 3.590.586 zł;

3) Dochody budżetu gminy w wysokości 1.545.211 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w 2013r.;

4) Nadwyżkę budżetową w wysokości 381.768 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej


Danuta Godlewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/320/14
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 14 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/320/14
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 14 marca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

900.517

1

Przychody ze spłat pożyczki i kredytów udzielonych ze środków publicznych

951

0

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

355.000

3

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

545.517

Rozchód ogółem:

2.827.496

1

Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

963

1.545.211

2

Udzielone pożyczki i kredyty

991

0

3

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

1.282.285


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/320/14
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 14 marca 2014 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na 2014r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Moniecki Ośrodek Kultury

0,00

794.850

0,00

1

Zadania z zakresu kultury fizycznej

350.000

0,00

0,00

2

Biblioteka w Mońkach

0,00

549.221

0,00

3

Powiat moniecki

100.000

0

0

OGÓŁEM

640.000

1.299.071

OGÓŁEM

350.000

0,00

0,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »