| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Mielnik

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania i eksploatacji: nazwa statku „Ziemia Mielnicka”, typ: Prom Linowy, o numerze rejestracyjnym WA-03-0284, będący w czynnej przeprawie rzecznej na wysokości miejscowości Mielnik-Zabuże, w okresie od 01.04.2014 r. do 31.12.2014 r

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4, 10 i 18 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001.142.1591 z późn. zm.) oraz programu PIOG.06.04.00-00-018/10 współfinansowanego z programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest wspólna realizacja zadania zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, w zakresie przeprawy promowej na wysokości miejscowości Mielnik - Zabuże. Zadanie ma na celu bieżące utrzymanie i eksploatację jednostki pływającej, z niezbędnymi działaniami do jego prawidłowego funkcjonowania, a w szczególności: koszty zatrudnienia pracowników statku, ubezpieczenie statku, remonty statku, przeglądy techniczne i koszty uzyskania zezwoleń, wodowanie wraz z magazynowaniem poza okresem sezonu i inne nie przewidziane na etapie sporządzania porozumienia. Rozliczeniu podlegają również koszty biura-administracyjne zadania, ustalone na łączną wartość: 350 brutto/ miesięcznie.

2. Gmina Sarnaki oświadcza, iż powierza realizację zadania określonego w §1 ust. 1 Gminie Mielnik, która przyjmuje powierzone jej zadanie publiczne.

3. Gmina Mielnik w ramach realizacji przedmiotu niniejszego porozumienia, na część zadań utrzymania i eksploatacji dokona wyboru Wykonawcy, zawierając z nim umowę na realizację części zadań określonych w §1 ust. 1, zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa, bez wcześniejszego informowania o zamiarach wykonania zadania bieżącego.

§ 2. 1. Każda ze stron, przystępująca do porozumienia, podejmuje się, poniesienia połowy kosztów bieżącego utrzymania i eksploatacji statku "Ziemia Mielnicka" - prom linowy, zadania określonego w §1 ust. 1.

2. Należność za realizację (połowa kosztów) zadania określonego w w §1 ust. 1 będzie opłacana przez Gminę Sarnaki na podstawie noty obciążeniowej, składanej przez Gminę Mielnik w terminie do 10 dnia każdego miesiąca po okresie miesięcznego prowadzenia zadania.

3. Środki o których mowa w ust. 1 będą przekazywane-zwracane przez Gminę Sarnaki, na konto Gminy Mielnik: nr konta 97 8071 0006 0015 3562 2000 0010 , w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

§ 3. 1. Gmina Mielnik zobowiązuje się do pełnienia nadzoru nad prawidłowym (m. in. pod względem bezpieczeństwa, stanem technicznym statku) wykonaniem zadań określonych w §1.

2. Gmina Mielnik zobowiązuje się do wykonania powierzonego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Gmina Mielnik zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń osób trzecich wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zadania, o którym mowa w §1 ust. 1.

§ 4. 1. Gmina Sarnaki ma prawo do kontrolowania realizacji zadania.

2. Gmina Mielnik zapewni Przekazującemu wgląd w realizację zadania.

§ 5. 1. Osobami wyznaczonymi do realizacji współpracy między stronami porozumienia są:

- ze strony Gminy Mielnik: Romaniuk Dariusz,

- ze strony Gminy Sarnaki: Marek Czambuła.

§ 6. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony tj. od dnia 01.04.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

2. W razie istotnego naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia przez którąkolwiek ze stron, druga strona może porozumienie to wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia z podaniem szczegółowego uzasadnienia, pod warunkiem uprzedniego, bezskutecznego wyznaczenia odpowiedniego terminu do usunięcia skutków naruszenia prawa lub porozumienia.

3. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie bez podania przyczyn w drodze pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o drogach publicznych.

§ 9. Porozumienie zostaje zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem:

- 2 egzemplarze dla Gminy Mielnik,

- 2 egzemplarze dla Gminy Sarnaki.

§ 10. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

GMINA MIELNIK

GMINA SARNAKI


Wójt Gminy Mielnik


Adam Tobota


Wójt Gminy Sarnaki


Andrzej Lipka


Kontrasygnata Skarbnika Gminy Mielnik


Łarysa Kierkowicz


Kontrasygnata Skarbnika Gminy Sarnaki


Jarosław Klimaszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »