Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr OR.PZD.032.1.18.2014 Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie powierzenia Gminie Mielnik prowadzenia zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w zakresie utrzymania poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Mielnik

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) - zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Przekazujący powierza, a Przejmujący przejmuje obowiązki w zakresie utrzymania poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik (koszenie, sprzątanie rowów) w okresie od dnia podpisania porozumienia do31.10.2014 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. W ramach realizacji porozumienia Przejmujący zleci własnej jednostce organizacyjnej wykonanie zadań określonych w § 1.

§ 2. 1. Na realizację zadań, określonych w § 1, Przejmujący otrzyma od Przekazującego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości3 000,00 zł(słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

2. Środki, o których mowa w ust. 1, będą przekazane na konto Przejmującego w terminie 30 dni od daty podpisania porozumienia.

3. Przekazana w ramach niniejszego porozumienia dotacja celowa musi zostać wydatkowana przez Przejmującego do dnia31.10.2014 r.

4. Niewykorzystaną część dotacji należy zwrócić nie później niż 15 dni po upływie terminu wydatkowania dotacji określonym w ust. 3.

§ 3. Przejmujący zobowiązuje się do przedłożenia Przekazującemu, w terminie do dnia14.11.2014 r., pisemnego sprawozdania potwierdzającego wykonanie zadań, określonych w § 1, zawierającego rozliczenie kwoty dotacji celowej wraz z niezbędną dokumentacją finansową, tj.:

a) kserokopie faktur, rachunków lub innych dokumentów finansowych opisanych oraz sprawdzonych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, jeżeli roboty były zlecane podmiotowi zewnętrznemu,

b) kalkulację własną, jeżeli roboty były wykonywane własnymi środkami.

§ 4. Opis dokumentów, wymienionych w § 3, powinien zawierać: numer porozumienia, nazwę zadania, kwotę dotacji oraz klauzulę "wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem".

§ 5. W przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania jej niezgodnie z niniejszym porozumieniem Przejmujący zobowiązuje się do:

1) zwrotu niewykorzystanej kwoty, w przypadku gdy nie wykorzystał dotacji w całości;

2) zwrotu kwoty niewykorzystanej prawidłowo wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania dotacji.

§ 6. Przejmujący zobowiązuje się do pełnienia nadzoru nad prawidłowym (między innymi pod względem bezpieczeństwa i prawidłowego oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym) wykonaniem zadań określonych w § 1.

§ 7. 1. Przejmujący przejmuje odpowiedzialność za utrzymanie pasów drogowych (koszenie, sprzątanie rowów) na odcinkach dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik.

2. Przejmujący zobowiązuje się do wykonania powierzonego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Przejmujący zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń osób trzecich wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zadania, o którym mowa w § 1.

§ 8. 1. Przekazujący ma prawo do kontrolowania realizacji zadania.

2. Przejmujący zapewni Przekazującemu wgląd w realizację zadania.

§ 9. 1. Osobami wyznaczonymi do koordynowania współpracy między stronami porozumienia są:

- ze strony Przekazującego:Jerzy Czapiuk,

- ze strony Przejmującego:Dariusz Romaniuk.

2. Strony zobowiązują się do monitoringu i kontroli odcinków dróg, na których utrzymanie poboczy dróg powiatowych zostało powierzone Przejmującemu.

§ 10. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony tj. od dnia podpisania porozumienia do dnia 14.11.2014 r.

2. W razie istotnego naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia przez którąkolwiek ze stron, druga strona może porozumienie to wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia z podaniem szczegółowego uzasadnienia, pod warunkiem uprzedniego, bezskutecznego wyznaczenia odpowiedniego terminu do usunięcia skutków naruszenia prawa lub porozumienia.

3. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie bez podania przyczyn w drodze pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o drogach publicznych.

§ 13. Porozumienie zostaje zawarte w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem:

- 1 egzemplarz dla Gminy Mielnik,

- 1 egzemplarz dla Powiatu Siemiatyckiego,

- 1 egzemplarz dla Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach.

§ 14. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Wójt Gminy Mielnik


Adam Tobota


Skarbnik Gminy


Łarysa Kierkowicz

Starosta


Mikołaj Mantur


Wicestarosta


Mariusz Piotr Radziszewski


Skarbnik Powiatu


Walentyna Kwiatkowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe