reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 196/XXXVII/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a)i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475; z 2009r. Nr 215, poz. 1674; z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378;
z 2014r. poz. 40) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa
(t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529; z 2013r. poz. 35, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289, poz. 1313) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o stanowisku handlowym należy przez to rozumieć:

1) stragan bez zadaszenia,

2) stragan z zadaszeniem,

3) namiot,

4) inna konstrukcja z której lub przy wykorzystaniu której prowadzona jest sprzedaż,

5) zespół obiektów, o których mowa w §1 pkt 1) - 4).

§ 2. 1. Wysokość opłaty targowej zależna jest od miejsca prowadzenia sprzedaży, formy sprzedaży i rodzaju sprzedawanych towarów.

2. Opłata targowa jest opłatą dzienną.

3. Uiszczona opłata uprawnia do sprzedaży wyłącznie na miejscu sprzedaży, gdzie opłatę pobrano.

§ 3. 1. Ustala się stawki dziennej opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży, w zależności od formy sprzedaży i rodzaju sprzedawanych towarów:

1) na targowisku przy trasie Ciechanowiec - Brańsk, przy drodze wojewódzkiej nr 681:

a) z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3 ton .................................... - 30,00 zł,

b) z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3 ton z przyczepą ................ - 50,00 zł,

c) z samochodu ciężarowego o ładowności do 3 ton ............................................. - 25,00 zł,

d) z samochodu osobowego z przyczepką .............................................................. - 25,00 zł,

e) z samochodu osobowego .................................................................................... - 20,00 zł,

f) ze stanowiska handlowego do 6 m długości ...................................................... - 25,00 zł,

g) ze stanowiska handlowego do 12 m długości .................................................... - 40,00 zł,

h) ze stanowiska handlowego do 18 m długości .................................................... - 50,00 zł,

i) ze stanowiska handlowego powyżej 18 m długości ........................................... - 60,00 zł,

j) ze stołu przy utwardzonym przejściu ................................................................. - 25,00 zł,

k) z ręki, koszyka, skrzynki i wózka ...................................................................... - 5,00 zł,

l) płodów rolnych z samochodu osobowego, osobowego z przyczepką, przyczepy rolniczej, wozu ......................................................................................................................... - 5,00 zł,

m) z autobusów i baro-autobusów ........................................................................... - 40,00 zł,

n) wyrobów jubilerskich ......................................................................................... - 20,00 zł,

o) w inny sposób niż wymienione w §3 ust. 1 pkt 1) lit. a) - n) ............................. - 50,00 zł,

2) na targowisku przy ul. Mickiewicza w Ciechanowcu:

a) ze stanowiska handlowego do 6 m długości, z samochodu osobowego, z samochodu osobowego z przyczepką, z samochodu ciężarowego o ładowności do 3 ton .............................................. - 12,00 zł,

b) ze stanowiska handlowego powyżej 6 m długości ............................................. - 20,00 zł,

c) z ręki, koszyka, skrzynki i wózka ..................................................................... - 6,00 zł,

d) w inny sposób niż wymienione w §3 ust. 1 pkt 2) lit. a) - c) ............................. - 50,00 zł,

3) w innych miejscach ............................................................................................ - 50,00 zł.

2. Dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży jednocześnie z różnych form sprzedaży lub różnych rodzajów sprzedawanych towarów, wyszczególnionych w ust.1 pkt 1) lit. a) - o) i pkt 2) lit. a) - d), dzienna opłata targowa obliczana będzie jako suma poszczególnych stawek dziennej opłaty targowej, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 764,62 zł.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w formie inkasa.

2. Inkasentami opłaty targowej jest Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotnika gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu.

3. Określa się wynagrodzenie za inkaso dla Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu w wysokości 10% pobranych opłat targowych.

4. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotnika gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu pobierają opłaty targowe w ramach obowiązków pracowniczych bez dodatkowego wynagrodzenia.

5. Wynagrodzenie za inkaso będzie płatne przelewem na rachunek Przedsiębiorstwa Robót Komunlanych FARE w Ciechanowcu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano poboru opłaty targowej.

§ 5. 1. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

2. Opłatę targową pobiera inkasent.

3. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest bilet opłaty targowej wydany przez inkasenta.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 173/XXIX/05 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zofia Krystyna Januszkiewicz-Diakowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama