Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/168/14 Rady Gminy Giby

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gibach

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1018) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r poz.182 i 509 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gibach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXI/109/08 Rady Gminy w Gibach z dnia 17.12.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Cezary Jan Czarniewski


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/168/14
Rady Gminy Giby
z dnia 27 marca 2014 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GIBACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Giby

§ 2. Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miejscowość Giby, a obszarem działania Gmina Giby.

§ 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gibach, zwany dalej "GOPS" działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r.poz.182 z późn. zm.)

2) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.);

3) Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 );

4) Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r Nr 139, poz.992 z późn. zm);

5) Ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U z 2012r. poz.1228 z późn. zm);

6) Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005r. Nr 86, poz.732);

7) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm);

8) Ustawy z dnia 13 pażdziernika 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009r.Nr 205, poz. 1585 z późn. zm);

9) Ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223, poz. 1458 z późn. zm);

10) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U z 2005r Nr 180, poz. 1493 z późn. zm);

11) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r, poz. 135 z późn. zm);

12) niniejszego Statutu;

13) innych przepisów prawnych dotyczących jego działalności.

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka

§ 4. 1. Do podstawowych zadań GOPS należy prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej na rzecz wspólnoty samorządowej gminy Giby, mających na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takim sytuacjom.

2. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z gup poszczególnego ryzyka,

2) sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,

3) udzielanie schronienia, zapewnianie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

4) przyznawanie i wypłacanie w szczególności:

a) zasiłków stałych,

b) zasiłków okresowych,

c) zasiłków celowych,

d) zasiłków celowych specjalnych,

e) zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego bądź klęski żywiołowej lub ekologicznej,

f) pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

g) zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

h) zasiłków celowych a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,

i) wynagrodzenia za sprawowanie opieki,

5) przyznawanie biletu kredytowego,

6) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno - rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz nie zamieszkującymi wspólnie z matką, ojcem lub rodzeństwem,

7) praca socjalna,

8) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,

9) prowadzenie i zapewnianie miejsc w mieszkaniach chronionych,

10) dożywianie dzieci,

11) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

12) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

13) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

14) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

15) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników,

16) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

17) współpraca z powiatowym urzędem pracy,

18) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu odnowę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

3. Do zadań GOPS z zakresu świadczeń rodzinnych należą w szczególności:

1) przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych,

2) ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych,

3) wypłacanie w ramach świadczeń rodzinnych:

a) zasiłków rodzinnych wraz z następującymi dodatkami z tytułu:

- urodzenia dziecka,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

- samotnego wychowywania dziecka,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

- rozpoczęcia roku szkolnego,

- wielodzietności,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

b) świadczeń opiekuńczych:

- zasiłków pielęgnacyjnych,

- świadczeń pielęgnacyjnych.

- specjalnych zasiłków opiekuńczych

c) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

4) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za osobę pobierającą świadczenia pielęgnacyjne,

5) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy.

6) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

4. Do zadań GOPS z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów należą w szczególności:

1) prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

2) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

5. Do zadań GOPS z zakresu wspierania rodziny należą w szczególności:

1) praca z rodziną poprzez:

a) konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,

b) terapię i mediację,

c) usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne,

d) pomoc prawną, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,

e) organizowanie dla rodziny spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji,

f) zapewnienie wsparcia asystenta rodzinnego,

2) pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez pomoc rodziny wspierającej,

6. Do zadań GOPS z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie należy zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego. ( art. 6 ust 2 pkt.4 i art. 9a ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz.U.z 2005r Nr 180,poz.1493 z późn zm).

7. W celu realizacji zadań określonych ustawą o pomocy społecznej GOPS współpracuje z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, kościołami oraz innymi podmiotami realizujące cele z zakresu pomocy społecznej.

1) zadania z zakresu pomocy społecznej:

a) własne - zgodnie z ustaleniami wójta przy uwzględnieniu lokalnych programów oraz strategii rozwiązywania problemów,

b) z zakresu administracji rządowej - zlecone ustawami oraz przekazane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

c) wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego;

2) zadania z zakresu świadczeń rodzinnych,

3) zadania z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

4) zadania z zakresu wspierania rodziny,

5) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 3.
Organizacja i nadzór

§ 5. 1. Działalnością GOPS kieruje Kierownik.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Giby.

3. Do podstawowych obowiązków Kierownika należy:

1) organizowanie pracy GOPS;

2) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez pracowników GOPS;

3) realizowanie zadań przypisanych mu ustawą o pomocy społecznej;

4) wydawanie decyzji administracyjnych w granicach upoważnienia wydanego przez Wojta Gminy Giby. Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych może być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika;

5) składanie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności GOPS oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

6) współdziałanie z organami gminy i właściwymi komisjami Rady Gminy Giby;

7) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej.

4. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Kierownika GOPS ustala Wójt Gminy Giby.

§ 6. 1. Pracowników GOPS zatrudnia i zwalnia Kierownik .

2. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień pracowników GOPS ustala Kierownik.

§ 7. Organizację wewnętrzną i funkcjonowanie GOPS określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym.

§ 8. Prawa i obowiązki pracowników GOPS regulują przepisy o pracownikach samorządowych, przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz inne przepisy szczególne.

§ 9. Działalność GOPS nadzorują:

1) w zakresie zadań zleconych gminie - Wojewoda Podlaski;

2) w zakresie zadań własnych gminy - organy gminy.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 10. 1. GOPS jest jednostką budżetową prowadzącą działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej GOPS jest roczny plan finansowo - rzeczowy.

3. Źródłami finansowania zadań GOPS w zakresie:

a) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej są dotacje celowe z budżetu państwa;

b) zadań własnych gminy są środki własne gminy i dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie tych zadań.

4. Działalność GOPS może być finansowana z innych źródeł niż określone w ust. 2.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 11. Zmiany niniejszego Statutu dokonywane są w trybie właściwym do jego uchwalenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe