Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/237/2014 Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 642, zm. poz. 908 i z 2013 r. poz. 829), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318) Rada Gminy Bielsk Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. Gminnej Bibliotece Publicznej w Augustowie nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/74/03 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30.12.2003 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2004 r. Nr 2, poz. 55).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Walenty Gałuszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/237/2014
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 28 marca 2014 r.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W AUGUSTOWIE

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie zwana dalej "Biblioteką" realizuje zadania własne Gminy Bielsk Podlaski w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej. Biblioteka działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.406).

2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.).

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885, z późn. zm.)

4. Niniejszego Statutu.

§ 2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury organizatora. Nadzór merytoryczny, w zakresie określonym ustawą nad Biblioteką, wchodzącą w skład ogólnopolskiej sieci Bibliotecznej sprawuje Podlaska Książnica w Białymstoku.

§ 3. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

§ 4. Siedzibą Biblioteki jest wieś Augustowo, a terenem działania jest Gmina Bielsk Podlaski.

§ 5. Biblioteka używa pieczęci prostokątnej w brzmieniu: Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie oraz okrągłej do identyfikacji zbiorów o treści Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie.

II. Cele i zadania Biblioteki.

§ 6. Biblioteka jest główną publiczną biblioteką Gminy Bielsk Podlaski. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informatycznych mieszkańców Gminy Bielsk Podlaski, upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwoju kultury.

§ 7. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, w tym materiałów dotyczących własnego regionu.

2. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

3. Prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacji książek i czytelnictwa.

4. Opracowywanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji sztuki, nauki oraz upowszechniania dorobku gminy.

5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.

6. Współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład sieci bibliotecznej w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, drukarskich, naukowo-badawczych oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego personelu bibliotek, jak również wymiany i przechowywania materiałów bibliotecznych i informacji.

7. Zachęcanie mieszkańców Gminy Bielsk Podlaski do czytelnictwa.

§ 8. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy.

III. Organy Biblioteki i jej organizacja.

§ 9. 1. Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Kierownika Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

3. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia Kierownik Biblioteki.

§ 10. 1. Pracownicy Biblioteki zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich winni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

2. Wynagrodzenia pracowników ustalane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11. 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię i czytelnię. W skład biblioteki wchodzi filia w Łubinie Kościelnym i punkt biblioteczny w Ploskach.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zasady świadczenia usług bibliotecznych określa regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika Biblioteki po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.

§ 12. Przy Bibliotece mogą działać koła Przyjaciół biblioteki, towarzystwa i fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki.

§ 13. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

§ 14. Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, a także ze środków własnych, darowizn, dotacji celowych i innych źródeł.

V. Przepisy końcowe.

§ 15. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe