Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/224/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy (Dz.U, Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Rada Gminy Dobrzyniewo Duże działając na wniosek Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XXVII/146/12 z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie podziału gminy Dobrzyniewo Duże na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, wprowadza się następujące zmiany: W załączniku Nr 1, w pozycji 4 tabeli, dotyczącej obwodu głosowania nr 4, w kolumnie "Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej" zapis "Wiejski Dom Kultury w Pogorzałkach tel. 85 7199-316" zastępuje się wyrazami: "Szkoła Podstawowa w Pogorzalkach tel. 85 7199-307 "

§ 2. Podział Gminy Dobrzyniewo Duże na stałe obwody glosowania z uwzględnieniem zmiany o której mowa w § 1 zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


Załącznik do Uchwały Nr XLI/224/14
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 marca 2014 r.

Numer obwodu głosowania

Okręgi wchodzące w skład granic obwodu

Siedziba obwodowych komisji wyborczej

1.


Nowe Aleksandrowo,

Dobrzyniewo Fabryczne, Leńce,

Dobrzyniewo Kościelne, Ogrodniki, Bohdan

Letniki, Krynice, Podleńce

Wiejski Dom Kultury
w Nowym Aleksandrowie
tel. 85 7491-278

2.


Dobrzyniewo Duże ul.Białostocka, Spacerowa, Lipowa, Łąkowa, Ogrodowa, Klubowa, Sadowa

Dobrzyniewo Duże ul. Żwirowa, Szkolna, Leśna , Podleśna, Polna, Ełcka, Dębowa, Klonowa, Kościelna, Sosnowa, Świerkowa, Zagórna, Czterech Wiatrów

Gminne Centrum Kultury
w Dobrzyniewie Dużym
ul. Lipowa 71
tel. 85 7197-159

3.


Obrubniki, Ponikła

Chraboły

Kulikówka, Kopisk, Szaciły

Kozińce, Zalesie, Borsukówka, Kobuzie, Nowosiółki
Wiejski Dom Kultury w Kozińcach

4.

Pogorzałki, Rybaki

Gniła, Jaworówka,

Szkoła Podstawowa
w Pogorzałkach
tel.85 7199-307

5.Fasty ul. Białostocka

Fasty ul. Sz. Knyszyńska Zajazd, Skrajna, Rolna, Przytulna,Morelowa,Łąkowa,Akacjowa,Dobrzyniewska,
Polonijna

Fasty ul.Dzikowska, Dobra, Bajeczna, Hydroforowa, Giełdowa, Leśna, Ładna, Łyskowska, Osiedlowa, Pogodna, Przytorowa, Słoneczna, Wiosenna

Szkoła Podstawowa w Fastach
ul. Białostocka 5
tel.85 6532631

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe