Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/139/14 Rady Gminy Grabowo

z dnia 31 marca 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie stanowiącaego załacznik do uchwały Nr XXV/132/13 Rady Gminy Grabowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 4370) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 dodaje się pkt. 17 w brzmieniu: " ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984)";

2) w § 3 w ust. 3 dodaje się pkt. 10 w brzmieniu: "-wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984)".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Płaneta

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe