Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/142/14 Rady Gminy Grabowo

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318),w związku z art.17 ust.2 pkt 4 i art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej( Dz.U. z 2013 r. poz.182 i poz.509), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała się program osłonowy w zakresie "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Płaneta


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/142/14
Rady Gminy Grabowo
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik1.doc

program oslonowy

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe