Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/144/14 Rady Gminy Grabowo

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2014 r. poz. 40) oraz art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, poz. 1101, poz.1342, poz. 1529, z 2013 r. poz. 35, poz. 1027, poz. 1036, poz. poz. 1145, poz. 1149, poz. 1313 i poz. 1289)Rada Gminy uchwala, co następuje.

§ 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej od wszelkiej sprzedaży prowadzonej na targowiskach w gminie:

1) w dni powszednie w wysokości - 10 zł;

2) w niedziele i święta w wysokości - 20 zł.

§ 2. Opłatę pobiera się od sprzedającego bezpośrednio na targowisku w dniu sprzedaży za pokwitowaniem, na blankietach urzędowych.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się następujące osoby:

1) Wróbel Stanisław - Pracownik Urzędu Gminy Grabowo;

2) Kaliściak Andrzej - Pracownik Urzędu Gminy Grabowo.

3. Za wykonywanie czynności inkasa opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% od kwoty pobranej opłaty targowej.

4. Inkasent pobierający opłatę tragową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca za miesiac poprzedni na rachunek bankowy Gminy Grabowo.

§ 5. Traci moc uchwała nr X/57/07 Rady Gminy Grabowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po uplywie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Płaneta

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe